Kartbild av Skaraborg med inritade nätverk

Strukturbild Skaraborg – nätverksstaden

Under perioden 2014-2015 etablerades en strukturbild för Skaraborg. Arbetet bedrevs i samverkan med Chalmers Arkitektur och delfinansierades av Tillväxtverket.

Arbetet inleddes med en mängd kartläggningar av förhållandena i Skaraborg. Baserat på dessa gjordes analys, och till slut presenterades sju strategier för hur Skaraborgs kommuner i samverkan och genom eget arbete med fysisks planering kan skapa förutsättningar för lokal utveckling. Hur kan Skaraborgs alla resurser komma i spel?

Om Strukturbilden genomförs:

  • Samverkar Skaraborg i ett robust och anpassningsbart nätverk.
  • Hamnar Skaraborg mitt i sitt omland.
  • Får alla Skaraborgs resurser bidra till utveckling.


Analys

En utgångspunkt för analysen är att hållbar utveckling behöver ske på sätt som är specifika för den lokala situationen. Både metoder och ambitioner behöver skilja sig åt mellan olika slags landskapstyper. Utveckling av tätorter skiljer sig från utveckling av lands- eller glesbygd. Skaraborg är en ojämn geografi, där tätorter samsas med högproduktiv landsbygd, mindre orter, stadsnära landsbygd med mera.

Strukturbild Skaraborg har identifierat olika slags barriärer som kan hindra utveckling av Skaraborg. Sådana barriärer kan vara både fysiska, och uppträda i landskapet, eller mentala och vara baserade på föreställningar, historia etc. Det är till exempel tydligt att rörligheten över Skaraborgs gränser är relativt liten och det finns också barriärer inom Skaraborg som påverkar utbytet.

Skaraborg kan, av historiska och andra skäl, ses som ett nätverk i olika skalor. Det skapar möjligheter för samspel mellan olika resurser för att åstadkomma utveckling.

Utveckling handlar i hög grad om att balansera olika målkonflikter. Genom analys och dialog kan konsekvenser av olika beslut åtminstone till dels belysas.

Strategier

Strategi 1: Mötesplatser– en framtida arbetsmarknad och kompetensförsörjning av Skaraborg

Strategi 2: Tillgänglighet – Transportinfrastruktur och flexiblare kollektivtrafik för en LA-region

Strategi 3: Boende – utveckla en gemensam plan

Strategi 4: LINK-områden - Lokal utveckling i Natur och Kulturnära Lägen

Strategi 5: Integration - Ett samhälle där alla får och kan bidra

Strategi 6: Förvaltningssamarbete – tekniska system och kommunal verksamhet

Strategi 7: Samhällsbyggnadskollegium - En resursförsörjd genomförandeorganisation

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att strategierna 1, 2 och 7 skall prioriteras. Som ett resultat av det etableras ett samhällsbyggnadskollegium.

Strukturbild Skaraborg presenteras i en rapport  och bilaga som finns under  länkar på denna sida.
Frågor om Strukturbild Skaraborg besvaras av  processledare Magnus Fredricson.