Tillgänglighetsredogörelse för skaraborg.se

Skaraborgs Kommunalförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

 

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur webbplatsen skaraborg.se.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Kända tillgänglighetsproblem.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

 

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss genom att kontakta oss på e-post eller telefon.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet info@skaraborg.se till myndigheten för digital förvaltning. 

 

Så har vi testat webbplatsen

Vi har analyserat webbplatsen med hjälp av en konsultbolaget Metamatrix. Samtliga sidmallar inventerades och analyserades utifrån lagen om tillgänglig digital service. Analysen gjordes i juni 2019, i analysen identifierades ett antal brister. Dessa bristerna är överlämnade till våra webbkonsulter för åtgärd.

 

Så här säger lagen

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i den internationella tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 och riktlinjerna på webbriktlinjer.se

Innehåll som inte är tillgängligt

Alla funktions- och kodbaserade brister är överlämnade för åtgärd av våra webbkonsulter och skulle ha levererats innan lagen trädde i kraft.. Men på grund av förseningar hos leverantör vet vi inte exakt när allt kan vara på plats.

Det innehåll som har bristande förenlighet med lagkraven beskrivs övergripande nedan.

Navigering och innehåll

Sidan olika innehållsdelar och knappar är vissa fall inte tydligt uppmärkta utifrån funktion för användaren. Det finns problem i designen när man ökar radavstånd och förstorar text. Andra exempel är att rubriksnivåer och fokusordning inte alltid logiskt strukturerade. Vilket kan försvåra navigation skärmläsare och tangentbord.

Inbäddade tjänster

En del inbäddade tjänster har dålig anpassning till skärmstorleken i mobila enheter och fungerar inte fullt ut med tangentbordsnavigering.

Anslagstavla

De olika delarna läses inte upp bra av skärmläsare och vissa knappar kan inte styras av tangentbordsanvändare.

Kontrast

På vissa delar av sidan är kontrasten mellan text och bakgrund inte tillräcklig.

Bilder

På sidan finns det bilder med text i bilden utan tillräckliga kompleterande texter och alt-text.

Formulär

Formulärens layout är uppbyggt med tabeller. Fälten är inte tydligt uppmärkta och saknar etiketter.

Dokument och blanketter

Flertalet dokument som tillhandahålls via webbsidan har otillräckliga kontrastnivåer i symboler och text som ligger på bild. Likväl har många dokument inte fullgod formatering, struktur och uppmärkning. Det saknas exempelvis i många fall alt-texter eller annan beskrivande och summerande text. Många dokument saknar också beskrivande metadata.

Vi har tagit fram nya tillgängliga mallar för dokument i organisationen och spridit information om tillgänglighetsanpassning av dokument. Men den mängd dokument som finns på webbplatsen kommer ta tid att anpassa och byta ut. Vanligen kommer det ske vid revisioner eller nya versioner efter hand. I så stor utsträckning det går kommer vi också att ersätta dokument med webbsidor.

Integrerade system och e-tjänster

Det finns flera e-tjänster och system som du når via skaraborg.se som inte uppfyller lagkraven. Det handlar till exempel om tydlig uppmärkning av knappar, inmatningsfält och textmaterial.

Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete för att tillgänglighetsanpassa våra e-tjänster med kopplingar till skaraborg.se. I den mån vi själva kan påverka dem kommer vi att åtgärda bristerna och verka för att integrera dem bättre på hemsidan. Vi kommer framöver också ställa krav på tillgänglighet vid upphandlingar av nya tjänster och plattformar.

Filmer och livesändningar

De finns filmerna på skaraborg.se som saknar undertexter och syntolkning.

Vår ambition är att texta samtliga filmer som produceras. Syntolkning av mindre produktioner gör vi inte på grund av att vi anser det vara en oskäligt betungande anpassning. Syntolkning gör vi i specifika situationer utifrån analys av målgruppens behov. Vi försöker också göra våra produktioner tillgängliga för de med synsättningar genom att utforma manuset så att personer och miljöer i bild introduceras av speaker eller de avbildade.

Kartor

Alla kartor på skaraborg.se uppfyller inte tillgänglighetskraven när det kommer till kontraster och uppmärkning. Vi undersöker vad som är möjligt att påverka hos leverantören.

Redaktionell text på webbplatsen

Rubriksättningar och länkbeskrivningar är inte tillräckligt specifika eller beskrivande på alla sidor. Flera texter är språkligt svårlästa och använder oförklarade förkortningar. Det finns tabeller som fungerar dåligt med skärmläsare. Länkar till webbsidor öppnas i många fall i nya fönster vilket kan försvåra navigeringen.

Vi arbetar löpande med att åtgärda bristerna och utbilda webborganisationen så att de har rätt kunskap och förutsättningar för att skapa tillgängligt innehåll.

Oskäligt betungande anpassning

Skaraborgs Kommunalförbund åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Videoupptagningar som skulle kräva oskäligt mycket resurser att texta och syntolka.
  • Syntolkning av mindre och enkla produktioner.

 

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 september 2020