Illustration med siluetter från Skaraborgs, Läckö Slott, tranor, Skara Domkyrka

Delregional utvecklingsstrategi Skaraborg 2030

Skaraborgs utvecklingsstrategi utgår från den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland för 2021–2030. Den nya delregionala utvecklingsstrategi för Skaraborg ska leda oss i det regionala utvecklingsarbetet fram till 2030.

 

Syftet med strategin är att skapa genomförandekraft genom samverkan kring de utmaningar som identifieras. Utvecklingsstrategin beskriver hur Skaraborg ska arbeta strategiskt på ett långsiktigt och målinriktat sätt.

Utvecklingsstrategin är ett vägledande styrdokument som ska bidra till att utveckling genomförs i samverkan med näringslivet och dess organisationer, Skaraborgs 15 kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund, akademi, det civila samhället, Västra Götalandsregionen samt andra berörda myndigheter/organisationer. Vi har alla olika ansvar, resurser och kunskaper. Utvecklingsstrategin är plattformen för vår samverkan och för ett kraftfullt genomförande.

Hela strategin finns att hämta till höger på denna sida.

Så här läser du strategin

Strategins övergripande mål för 2030 pekar ut riktningen fram till 2030 och handlar om behovet av att ställa om Skaraborg till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. För de övergripande målen finns också två mätbara effektmål.

Skaraborgs samverkansområden anger vad vi behöver samverka kring för att uppnå målen.

Övergripande mål för Skaraborg 2030

Övergripande mål 1: Skaraborg är synligt i världen och skaraborgarna trivs och utvecklas

Skaraborg är en attraktiv region för invånare och näringsliv med en smidig vardag, där hög kvalitet kännetecknar skola och kultur, och med en väl fungerade social omsorg och infrastruktur.

Övergripande mål 2: Skaraborg är en industriregion i världsklass där befintliga företag är framgångsrika, nya etablerar sig och dit människor flyttar.

Företagen i Skaraborg är framgångsrika. En del av dem är världsledande i processer eller produkter.  Skaraborg är en region med god och kommunöverskridande samhällsplanering som skapar förutsättningar för det goda livet och hållbar utveckling, till exempel etableringar och inflyttning.

Övergripande mål 3: Skaraborg är globalt konkurrenskraftigt genom att möta kompetensbehoven för ett arbetsliv i omställning och en värld i förändring.

Skaraborg är känt som en arbetsmarknadsregion där intressanta branscher och arbetsplatser attraherar en mångfald av företag, människor och kompetenser att vilja verka och utvecklas här.

Effektmål för alla de övergripande målen

  1. Skaraborg är en arbetsmarknadsregion, Sveriges fjärde största
  2. Skaraborg har 300 000 invånare


Samverkansområde 1: förnyelse och utvecklingskraft

I Skaraborg finns år 2030 goda förutsättningar för nya innovativa företag att etableras och befintliga att växa på jämlika villkor. Här prioriteras en grön omställning som andas utveckling och förnyelse. Med digitaliseringens möjligheter skapas goda förutsättningar både för näringsliv och offentlig verksamhet. Skaraborgs näringsliv är omställt och konkurrenskraftigt.

Samverkansområde 2: Skaraborgs attraktionskraft

Skaraborg har 2030 ytterligare befäst sin ställning som en industriregion i världsklass. Företag inom till exempel fordonsindustri, trä- och möbelindustri väljer helt självklart Skaraborg som en plats att etablera, utvecklas och expandera på.

Samverkansområde 3: kompetensförsörjning

Behovet av arbetskraft i såväl privat som offentlig sektor är tillgodosett år 2030 och det finns ett arbetskraftsutbud som är tillgängligt när nya arbetsgivare och branscher etableras. God kapacitet att ta emot nya Skaraborgare, en väl rustad arbetskraftsreserv och livslångt lärande möter kompetensbehoven på en omställd arbetsmarknad.

Samverkansområde 4: social hållbarhet

Det finns, när vi når 2030, trygga och stimulerande livsmiljöer med tillgång till sociala nätverk och såväl fysiska som digitala mötesplatser och upplevelser för alla i Skaraborg. Detta stärker kvinnor och mäns livskvalitet samt möjlighet till utbildning, arbete, försörjning och en rik fritid. Det råder tillit mellan människor och till samhället, vilket är grunden för en fungerande demokrati. I Skaraborg ges varje människa likvärdiga förutsättningar att under hela livet må bra, utvecklas, använda sin fulla potential och delta i samhällslivet.

Samverkansområde 5: samhällsplanering, infrastruktur och tillgänglighet

Skaraborg är också 2030 en region där samhällsplanering skapar förutsättningar för det goda livet och hållbar utveckling, till exempel när det gäller etableringar och inflyttning.

Samverkansområde 6: fossiloberoende och cirkulär region

Skaraborg 2030 är en region där omställningen till ett fossiloberoende och cirkulärt samhälle i huvudsak har genomförts. Det har skapat fler arbetstillfällen, nya företag och säkrat konkurrenskraften för de företag som finns i Skaraborg.

Roller och ansvar

En viktig roll för Skaraborgs Kommunalförbund kommer att vara att bidra till utveckling i form av projekt och säkra resurser för att säkerställa genomförandet av strategin. Samtidigt förtjänar det att påpekas att kommunerna och andra aktörer är de som har genomförandekraften både i och genom ordinarie verksamheter och utvecklingsarbete.