Anslagstavla

Det här är Skaraborgs Kommunalförbunds digitala anslagstavla. Anslagstavlan ska innehålla information enligt 8 kap. 10 § kommunallagen såsom. T.ex. tillkännagivande av protokolls justering.

Kommunalförbundets beslut kan överklagas genom laglighetsprövning. Den som är kommunmedlem i någon av kommunerna som ingår i kommunalförbundet har rätt att överklaga kommunalförbundets beslut enligt vad som gäller överklagande (Laglighetsprövning) enligt kommunallagen.

Överklaganden av beslut i Skaraborgs Kommunalförbund ska lämnas till Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att anslag om protokollets justering anslagits på kommunalförbundets digitala anslagstavla. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundar sig på.

Rätten att överklaga beslut genom laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller inte om det finns särsklilda bestämmelser om överklagande i annan lag (t ex. förvaltningsbesvär) eller om det överklagade beslutet avser beslut i förbundsdirektionen som är av rent verkställande eller rent förberedande art.

Anslag