Glad familj

Omställning Skaraborg

Det händer så mycket spännande nu och det händer i Skaraborg. Den tillväxt och gröna omställning som vi eftersträvat i så många år har vi nu chans att genomföra. Låt oss ta den chansen!

Den 3 augusti 2022 presenterade Volvo Group sina ambitioner att etablera en storskalig battericellsproduktion i Mariestad. Som en följd av det förväntas även en mängd följdetableringar och andra samhällsinvesteringar öka konkurrenskraften och skapa nya attraktiva jobb i Skaraborg.

Parallellt pågår omställning och många andra i Skaraborgs näringsliv. Utöver det bygger Kriminalvården ut i Tidaholm och Mariestad och Försvarsmakten utökar sina verksamheter i Skövde, Karlsborg och Såtenäs/Lidköping.

Skaraborgs 15 kommuner har tillsammans påbörjat ett omfattande omställningsarbete för att med gemensamma insatser möta den industriella omvandlingen, välfärdsutmaningen och målet om en mer hållbar och klimatsmart utveckling. Arbetet kräver en omställning inom många samhällssektorer.

Skaraborgs förbundsdirektion har mot bakgrund av ovanstående sett ett behov av att öka den delregionala omställningsförmågan och gav därför kommunalförbundet 2023 uppdraget att leda arbetet inom Omställning Skaraborg.

Syftet med denna gemensamma kraftsamling är att stärka den skaraborgsgemensamma utvecklingsagendan och ska skapa såväl lokala, regionala som nationella nyttor.

Omställningsarbetet ska ses som en katalysator för Skaraborg, för att nå fastställda mål enligt den delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030. De långsiktiga effekterna av arbetet förväntas leda till en ”attraktiv, robust och kompetensförsörjd region med 300 000 invånare som lever och verkar i en gemensam arbetsmarknadsregion”.

Nära samverkan med olika myndigheter, lärosäten, organisationer, näringsliv och enskilda aktörer är en förutsättning för framgång.

Arbetet ska bidra till att öka den kommungemensamma förmågan och mottagningskapaciteten genom att förstärka, samordna och driva prioriterade insatser inom:

  • Samhällsplanering - bostadsförsörjning, energiförsörjning, infrastruktur och kollektivtrafik
  • Nyetableringar, följdetableringar och expansion av befintliga företag
  • Kompetensförsörjning och kompetensomställning
  • Stärka Skaraborgs attraktivitet
  • Social hållbarhet
  • Finansiering och strategisk samverkan