Västsvenska etableringar för grön omställning

Västsvenska etableringar för grön omställning är en satsning som ska resultera i en utvecklad samverkan mellan Västra Götalands etablerings- och exportfrämjare för att marknadsföra regionens framdrift inom den gröna omställningen och därmed attrahera hållbara företagsetableringar och investeringar.

Vi arbetar utifrån fyra arbetspaket:
1: Industristruktur och värdekedjor - analys och planering
2: Ökad offertberedskap - samspel med kommuner och andra intressenter
3: Expansionsmöjligheter för befintligt näringsliv
4: Investeringsfrämjande - Marknadsbearbetning

Satsningen tar avstamp i identifierade utmaningar och målsättningar i den regionala utvecklingsstrategin för åren 2021–2030 vilket bidrar till att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Satsningen ämnar öka antalet hållbara etableringar som kraftigt bidrar till att öka innovationskraften, omställningstakten och efterfrågan hos regionens små- och medelstora företag utifrån regionens strategi för smart specialisering.

Satsningen är en förstärkning av Business Region Skaraborgs befintliga etableringsverksamhet och innebär fler resurser i from av en heltidstjänst och två deltidstjänster samt möjliggör fördjupning i arbetet i form av kunskapsinhämtning i form av kartläggning och analys, dialogsamtal, studiebesök, ökad samverkan, planering, samordning, paketering, uppsökande verksamhet samt marknadsföring.

Tidsperiod

2023-09-01 till 2026-12-31.

Målgrupp

Den primära målgruppen är etableringsfrämjarna i de fyra delregionerna: Business Region Skaraborg, Business Region Borås, Business Region Göteborg samt Position Väst.

Den sekundära målgruppen är stora företag samt små- och medelstora företag.

Finansiering och organisering

Satsningen medfinansieras av Europeiska unionen och Västra Götalandsregionen.

Satsningen drivs i projektform av Västra Götalandsregionen, med Skaraborgs kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund samt Business Region Göteborg som projektparter.

 

Medfinansieras av Europeiska unionen       Logotyp Västra Götalandsregionen