Grönt skott växer på staplar av mynt

Söka delregionala utveckling medel

För genomförande av projekt som ligger i linje med de prioriterade frågor som lyfts fram i vår delregionala utvecklingsstrategi finns möjlighet att söka finansiellt stöd.

Urvalskriterier

 • Projekt ska ligga i linje med de långsiktiga prioriteringarna som lyfts fram i den del- regionala utvecklingsstrategin 2030.
 • Projekt ska vara av delregional betydelse.
 • Projekt ska vara efterfrågestyrt och behovsanpassat utifrån målgruppens specifika förutsättningar.
 • Projekt ska vara strategiskt förankrade hos samtliga projektparter och visa på ett tydligt engagemang från medverkande aktörer.
 • Organisatorisk kapacitet, erfarenhet hos projektägare och förankring hos samarbetspartners.
 • Projekt ska ha ett tydligt utvecklingsperspektiv och vara avgränsat från ordinarie verksamhet.
 • Projekt, som har förutsättningar att erhålla medfinansiering från andra aktörer eller program, ska prioriteras.
 • Projekt ska ha en utarbetad plan för hur jämställdhet ska integreras i genomförandet.
 • Projekt ska beskriva hur de bidrar till en minskad klimatpåverkan.
 • Projekten får inte hämma eller snedvrida konkurrensen.
 • Stöd lämnas inte till investeringar.

 

Beslutande organ

Direktionen för delregionala utvecklingsmedel ansvarar för genomförandet av "Västra Götaland 2030" i Skaraborg och den delregionala utvecklingsstrategin samt ta beslut om fördelning av den budget som förbundet disponerar för ändamålet.

Förutom förbundsdirektionen består Direktionen för tillväxtmedel av fem adjungerade ledamöterna som är valda av organisationer som företräder Skaraborgs näringsliv, akademi, sociala ekonomi och LRF

Direktionen för delregionala utvecklingsmedel sammanträda minst två gånger per år. 

Ansökningshandlingar

Ansökan sker via vår e-tjänst, se flik överst på sida

Ansökningsdatum under 2024

Vi har två ansökningstillfällen 2024. Nästa möte med Direktionen för tillväxtmedel är den 14 juni och den 8 november. Ansökan ska handläggas och presenteras i berörd beredning/nätverk inför beslut. Deadline för ansökan 6 maj och 30 september 2024.

Delregionala utvecklingsmedel i Skaraborgs Kommunalförbund är i stort sett intecknade. Därför är det viktigt att ni kontaktar oss inför en ansökan.