Strategi 7: Samhällsbyggnadskollegium

- en resursförsörjd genomförandeorganisation

Strategierna som identifierats i Strukturbild Skaraborg behöver genomföras för att målet om tillväxt i hela Skaraborg skall uppnås.

Detta förutsätter:

  • Ett långsiktigt och tydligt åtagande från kommunerna att arbeta med strategierna och nyckelprocesserna samt gemensamt arbeta för att genomföra nyckelprojekt.
  • Etableringen av ett samhällsbyggnadskollegium där kunskap och erfarenhet delas mellan kommunerna och formar en kompetens inom kommunalförbundet för att driva strukturbildens genomförande.
  • En tjänstemannagruppering med uppgift att stödja och samordna samhällsbyggnadskollegiet, och fortsätta arbetet genom att samordna arbetet med t ex nyckelprojekten.
  • Fortsatt samarbete med universitet och högskolor för att utveckla metoder och kunskap om lokal och regional utveckling.
  • Projektpengar för att initiera och driva fördjupade kartläggningar samt stödja konkret genomförande av nyckelprocesser och projekt.