Strategi 1: Mötesplatser

– en framtida arbetsmarknad och kompetensförsörjning av Skaraborg

Utbyte mellan människor aktiverar sociala resurser vilket ger förutsättningar för alla människor att, utmanas, samverka, nå sin potential och kunna lämna sitt bidrag till Skaraborgs utveckling. Mötesplatser har därmed en viktig funktion för att dels främja utbyten av idéer, varor och tjänster, omhänderta innovationer och skapa fler arbetstillfällen. Samtidigt behövs mötesplatser för att skapa social tillväxt och utveckla till exempel kultur- och föreningsliv. Det är därför viktigt med kombinationer av olika mötesplatser, mötesplatser i avseende platser där utbyte mellan och inom olika grupper i samhället sker. Mötesplatser behöver preciseras mot specifika kompetenskombinationer för att stärka Skaraborgs kapacitet att bygga lokal utveckling på lokala resurser.

Strategin pekar på:

  • Lokalt utveckla och omhänderta innovationer.
  • Stödja strukturer som ger fler arbetstillfällen.
  • Ökad tillgänglighet för alla till olika offentliga rum.
  • Stödja mötesplatser för till exempel kultur- och föreningsliv.
  • Stärka kontakten och utbytet mellan arbetsmarknad och utbild­ning.
  • Förbättringar av de mötesplatser som redan finns så att de i större utsträckning utgör platser där utbyte sker.
  • Lokala mötesplatser behöver även utvecklas som regionala mötes­platser.

 

Strategi 1 genomförs på kommunal nivå genom planering av fysiska miljöer som främjar möten mellan människor samt överbryggar barriärer genom att kombinera lokala resurser och aktörer. På delregional nivå innebär strategin att etablera Campus Skaraborg som ett distribuerat campus med flera noder och en politisk överenskommelse om den gemensamma utvecklingen av de större orterna.