Strategi 6: Förvaltningssamarbete

– tekniska system och kommunal verksamhet

Skaraborgs kommuner samverkar idag kring en mängd frågor om tekniska system och kommunal verksamhet. Vatten och andra re­sursfrågor blir allt viktigare för hållbar utveckling. För att bidra till en hållbar utveckling behöver tekniska system för energi, matproduktion, vatten och avlopp, materialhantering, avfall, trans­porter osv. i större utsträckning vara utformade som kretslopp. Flera av dessa kretslopp kan sannolikt inte slutas i varje kommun utan behöver kommunal samverkan. Tack vare god tillgång till mellanliggande landsbygd har Skaraborg bättre förutsättningar än storstadsområden att till exempel återföra näringsämnen och sluta kretslopp.

I Skaraborg utgör LINK-områdena exempel på länkar mellan kommuner som ger möjligheter att samordna samhällsservice över kommungränser och kombinera service relaterad till besöksnäring för att förbättra landsbygdens vardagsmiljöer.

Strategin pekar på:

  • Samverkan för att uppnå skalfördelar och effektivitet.
  • Samverkan för att säkra kompetensförsörjning.
  • Möjligheter att sluta olika slags kretslopp och därigenom bli ett modellområde för hållbar utveckling.
  • Utveckla en programskrivning för kommunernas översiktsplaner som redovisa hur riksintressen och mellankommunala intressen hanteras.

 

Strategi 6 genomförs på både kommunal och delregional nivå genom konstruktiv dialog och samverkan om välfärdsproduktion.