Strategi 4: LINK-områden

- lokal utveckling i natur- och kulturnära lägen

Kartläggningarna av Skaraborg visar tydligt hur befolkningen inte bara finns i tätorterna. Inte heller är all utveckling och ekonomisk aktivitet samlad till tätorterna, även om de dominerar den bilden. Områden där höga så kallade natur- och kulturvärden utgör den främsta resursbasen benämner vi LINK-områden (Lokal utveckling I Natur- och Kulturnära lägen). I LINK-områden är det särskilt angeläget att balansera målkonflikter mellan bebyggelseutveckling, jord- och skogsbruk samt bevarande av natur- och kulturvärden.

Syftet med strategin är att uppnå lokal utveckling i LINK-områden genom att medvetet identifiera och utveckla nya kombinationer av resurser från lokalt kultur- och föreningsliv, jord- och skogsbruk, besöksnäring, kultur- och naturvärden.

Strategin pekar på:

  • Behovet av att synliggöra samspelet mellan lokal utveckling och hur olika resurser utnyttjas och förädlas. Av särskilt intresse är ekosystemtjänster.
  • Behovet av innovationer och nya affärsmodeller som bygger på lokala resurser av olika slag i LINK-områden.
  • Behovet av en regional plan som visar hur Skaraborgs besöksmål och LINK-områdenas handel och service kan knytas samman.
  • Behovet av att med fysisk planering balansera målkonflikter mellan till exempel bebyggelse och biologisk mångfald samt målkonflikter mellan olika markanvändning inom jord- och skogsbruk .

 

Strategi 4 genomförs på kommunal nivå genom att planera för goda livsmiljöer, utveckla landskapsvård av natur- och kulturmiljöer samt bevarad samhällsservice i LINK-områden. På delregional nivå genomförs strategin genom utvecklingen av en delregional stråkplan för LINK-områden.