Strategi 2: Tillgänglighet

– transportinfrastruktur och flexiblare kollektivtrafik för en Lokal arbetsmarknadsregion

Idag består Skaraborg av två lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) centrerade kring Skövde och Lidköping. I verkligheten är Skaraborg redan en LA-region för människor med högre utbildning och flera LA-regioner för människor med lägre utbildning. Dessutom har Skaraborgs kommuner i varierande grad kopplingar till omgivande LA-regioner, till exempel kan Varas och Grästorps lägen förbättras genom en utveckling av Älvsborgsbanan.

För att stärka Skaraborgs arbetsmarknad med fler arbetstillfällen, förbättra förutsättningar för arbetslivets kompetensförsörjning och öka människors möjligheter att finna arbete är restidsförkortning inom samt till och från Skaraborg viktigt. I kombination med utveckling av mötesplatser utökas möjligheterna till utbyte av idéer, varor och tjänster mellan människor.

Strategin pekar på:

  • Föreställda barriärer behöver överbryggas.
  • Redan starka länkar behöver stärkas.
  • Nya länkar och relationer behöver etableras.
  • Att nya och mer flexibla kombinationer av trafik- och transportlösningar behöver utvecklas för resurseffektiv logistik och pendling.
  • Effektivare synergier utvecklas mellan huvudstråk och mer finfördelad infrastruktur (grenverk och nätverk) som ömsesidigt kompletterande system.
  • Att samordning mellan trafik- och samhällsplanering behöver stärkas till exempel lokalisering av kommunal service och handel.
  • Behov av samsyn kring kollektivtrafikförsörjning så att Skaraborg utgör en LA-region och alla i Skaraborg når en Lokal arbetsmarknadsregion på 260 000 invånare.

 

Strategi 2 genomförs på delregional nivå genom att restidsförkortning sker i starka stråk, föreställda barriärer överbryggas och kollektivtrafik till omgivande arbetsmarknadsregioner samt anslutningar till nationell och internationell infrastruktur utvecklas.