Strategi 3: Boende

– utveckla en gemensam plan

Samtliga kommuner i Skaraborg beskriver att de har brist på bostäder, eller noga räknat sådana bostäder som de bedömer behövs för att få till stånd en önskad utveckling. En flexibel bostadsmarknad är en av de viktigaste faktorerna för en anpassningsbar samhälls­struktur. Höga byggkostnader tillsammans med låga bostadspriser skapar svårigheter att finansiera nybyggnation.

Med hjälp av kommunöverskridande bostadsförsörjningsprogram och mellankommunal samverkan kan befintliga resurser i form av infrastruktur, V/A-anläggningar, jordbruksmark, kommunal service och handel bättre utnyttjas. Bostadsbyggande, trafikplanering och övrig planering behöver samordnas bättre över kommungränserna så att beslut om markanvändning kan leda till långsiktig resurseffektivitet och hållbar utveckling.

En obalanserad centralisering inom Skaraborg leder till dubbla inlåsningar. Kommuner vars befolkning minskar får bland annat lägre skatteintäkter, med de utmaningar som det medför. I kommuner med växande arbetsmarknad ökar problemen med bostadsförsörjning vilket innebär inlåsningar för bland annat arbetslivets kompetensförsörjning och den lokala-regionala tillväxten.

Strategin pekar på:

  • Behovet av boendemiljöer med ett brett spektrum av kvaliteter i olika delar av Skaraborg.
  • Behovet av samplanering av boende med infrastruktur och kollektivtrafik samt tekniska system på delregional nivå.
  • Behov av att hantera inomregional omflyttning av arbetstillfällen.

 

Strategi 3 genomförs på kommunal nivå genom att planera för goda livsmiljöer, överbrygga föreställda barriärer och arbeta med restidsförkortning. På delregional nivå etableras en gemensam programskrivning för bostadsplanering.