Kompetensanalys 2021

Nu är den här. Kompetensforums första Kompetensanalys i form av ett sammanfattande PM där tre kritiska kompetensutmaningar pekas ut för Skaraborg.

Kompetensforum består av representanter från Skaraborgs kommuner, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Skövde, Västsvenska Handelskammaren, IDC samt Försvarsmakten.

Forumet som sedan hösten 2020 är direkt underställt kommunchefsgruppen i Skaraborg har som huvuduppgift att identifiera kompetensbehov och initiera samarbeten som bäst stödjer den långsiktiga planen för kompetensförsörjning i Skaraborg. Detta görs genom en årlig kompetensanalys.

Under våren 2021 har ett särskilt utvecklingsarbete bedrivits i framtagandet av Kompetensanalys Skaraborg med finansiering av Europeiska Socialfonden.

5 frågor skickades ut till olika sektorer och branscher att besvara. Frågorna handlade om kompetensbehov inom 1 år, 2-5 år och 10 års sikt. Effekter under och efter pandemin och behov kopplat till omvärldsfaktorer såsom globalisering, urbanisering och digitalisering men även omställningen för en hållbar samhällsutveckling. De tillfrågande sektorerna och branscherna uppmanades också att välja ut 3 kompetensutmaningar som är och av betydelse för branschens utveckling och därmed mest bråttom att ta tag i.

Utifrån det samlade underlaget analyserades mönster och likheter. Därmed kunde tre gemensamma nämnare identifieras. I form av 3 kompetensutmaningar för Skaraborg. I filmerna som tagits fram i anslutning till Kompetensanalysen konkretiseras utmaningarna med exempel från verksamheterna – såväl med branschspecifika konsekvenser som lösningar

Kompetensutmaningarna är:

  • Rätt utbildningar för nya tider
  • Matchning av utbud och efterfrågan
  • Vem gör vad? – Roller och ansvarsfördelning