Kugghjul i trä hålls fram av personer så de kuggar i varandra

Kompetensråd Skaraborg

Kompetensrådet Skaraborg samlar representanter från många aktörer för att skapa samsyn kring delregionens kompetensbehov samt för matchande åtgärder. Rådets kraft ligger i helhetsperspektivet på Skaraborgs kompetensförsörjning där respektive part, genom sina unika uppdrag och förmågor, bidrar för att uppnå gemensamt uppsatta mål.

Uppdraget

Kompetensrådet verkar utifrån en gemensam avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Avsiktsförklaringen tar avstamp i den Regionala och den Delregionala Utvecklingsstrategin 2030 och mer specifikt kring den långsiktiga prioriteringen ”Bygga kompetens” där det övergripande målet är att åstadkomma en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Huvudsakliga uppgifter för Kompetensrådet är att skapa förutsättning för strategisk dialog och omvärldsbevakning mellan organisationer, branscher och nätverk som sedan blir riktningsgivande för det operativa matchningsarbetet i olika verksamheter. Det kan ske genom åtgärdsförslag eller gemensamma uttalanden för att påverka och visa på enighet kring viktiga frågor. En strategisk handlingsplan med prioriterade områden tas fram, följs upp kontinuerligt och revideras i slutet av varje år. Kompetensrådet samverkar med bland annat Kompetensnavet Skaraborg, branschråd och andra verksamhetsnära aktörer. Rådet kan också skapa arbets- eller intressentgrupper kopplade till prioriterade områden.

Deltagande parter

Alla deltagare i rådet förväntas bidra till dialogen, analysen och framtagande av åtgärdsförslag utifrån sina unika perspektiv. I dagsläget kommer de parter som deltar i rådet från privat- och offentlig sektor med arbetsgivar- och branschperspektiv, utbildningssystemet, Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen samt arbetsmarknadens parter. Sammansättningen utvecklas kontinuerligt, efter aktuella behov, och Kompetensrådet kan också adjungera in parter för omvärldsbevakning och samarbete.

Kompetensrådet processleds och sammankallas av Kommunalförbundet som också är ansvarig för drift och utveckling av rådet tillsammans med Västra Götalandsregionen och övriga parter.

Finansiering och uppföljning

Processledningen av Kompetensrådet finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Kompetensrådets arbete och resultat följs återkommande på regional och delregional nivå. Motsvarande Kompetensråd finns i alla delregioner inom Västra Götalandsregionen.

Logotyp Västra Götalandsregionen