Kugghjul mot blå bakgrund

Kompetensnavet Skaraborg

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnav Skaraborg stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i Skaraborg.

Skaraborg står inför omfattande och betydelsefulla förändringar på arbetsmarknaden. Nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt omställningar i arbetslivet kommer att ha mycket stor påverkan på arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen i Skaraborg de kommande åren.

Kompetensnavet ska vara drivande i omställningen och aktivt stötta arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling. Kompetensnavets mål är att:

  • Etablera effektiva och kvalitetssäkra metoder och arbetssätt för insamlande, analys, kommunikation och leverans av kompetensutvecklingsåtgärder
  • Genom samverkan med arbetslivet bidra till en vidareutveckling av utbildningssystemets förmåga att möta kontinuerligt förändrade behov.
  • Säkerställa genomförande av efterfrågestyrda kompetensutvecklingsåtgärder.

 

Aktiviteter våren 2024

Under våren ligger fokus på att se över gemensamma processer och strukturer kring kompetensförsörjning tillsammans med branschorganisationer, utbildningsanordnare och nätverk. Arbetet med företagsbesök fortsätter och resultaten av dialogerna kommer att redovisas i den andra rapporten kring industrins kompetensbehov. En kartläggning av Skaraborgs samtliga lärmiljöer på gymnasial- och yrkeshögskolenivå kommer att påbörjas. Ett prioriterat område är att ta fram utbildningsplatser inom processindustri inom komvux.

Det finns upparbetade forum för kontakt med stora aktörer, så som Volvo-bolagen, för att föra en löpande dialog. Utöver samverkan inom Skaraborg pågår regionala dialoger och samarbeten kring gemensamma utmaningar.

Månadsrapport

Månadsrapporter från Kompetensnavet publiceras nedan. I dessa lämnas en kort redogörelse för vad som är aktuellt i projektet månadsvis.

 

Kontakta Kompetensnavet

Välkommen att höra av dig till kompetensnavet via vår e-postadress: kompetensnavet@skaraborg.se

Samarbeten och finansiering

Kompetensnavet drivs av Skaraborgs kommunalförbund och är ett projekt med start 2022 och avslut i mars 2025. Projektet finansieras till 90 % av Västra Götalandsregionen och 10 % av delregionala utvecklingsmedel (DRUM). Målsättningen är en permanent verksamhet efter projektets avslut.

Kompetensnavet är en del i Skaraborgs kommunalförbunds arbete med regional utveckling. Kompetensnavet samverkar med bland andra kompetensforum (Skaraborgs övergripande funktion för strategisk samverkan kring kompetensförsörjning), Business Region Skaraborg, branschråd, IDC, Högskolan i Skövde, Arbetsförmedlingen samt övriga delregioner i Västra Götaland.

 Logotyp Västra Götalandsregionen

I samarbete med

Logotyp IDC