Person son arbetar vid dator

Skaraborgsmodellen - Överlämning till introduktionsprogram

Överlämningsdokumenten och e-tjänsten är framtagna för att användas vid överlämningar av kunskapsutveckling mellan grundskolan och introduktionsprogrammet, samt mellan introduktionsprogram.

Här finns e-tjänsten för överlämningar till introduktionsprogram. Den används för att överlämna information kring elevers kunskapsutveckling i ämnen där eleven inte uppnått ett godkänt betyg.

E-tjänsten används av betygsättande lärare vid grundskolan och informationen tas emot av personal på det introduktionsprogram eleven ska gå på.

Här finns också de överlämningsdokument som ni fyller i och sedan laddar upp här i e-tjänsten. Spara ner överlämningsdokumenten till din dator, sedan kan du börja arbeta i dem. Dessa dokument är framtagna för att vara enkla att fylla i, tidseffektiva och ge en tydlig överblick. 

Överlämningsdokumenten kan också användas för den skriftliga bedömning som ska göras om en elev inte uppnår ett godkänt betyg. 


Listan med mottagande gymnasieskolor i e-tjänsten uppdateras löpande. 

Gör så här: 

 • Ladda ner PDF:en för det ämne du ska rapportera.
 • Skriv elevens namn och födelsedata på avsedd plats på överlämningsdokumentets första sida.
 • Skriv ditt namn (betygsättande lärare) samt skola/kommun på avsedd plats på överlämningsdokumentets första sida.
 • Skriv datum i högra hörnet på avsedd plats.
 • Kryssa i de kunskapskriterier som eleven uppfyllt i ämnet.
  Till höger om varje punkt finns möjlighet att skriva en kommentar.
 • Kryssa i det centrala innehåll som eleven deltagit i.
  Till höger om varje punkt finns möjlighet att skriva en kommentar.
 • Kryssa i eventuella stödåtgärder, använd vid behov kommentarrutan.
 • Fyll i om nationella prov har genomförts samt om de varit godkända i avsedd ruta.
 • Fyll i övrig information i fritextrutan längst ned på överlämningsdokumentet, till exempel:
  • vilket/vilka läromedel som används
  • har någon metod/arbetssätt varit extra framgångsrik kan även detta skrivas.
  • närvaroprocent kan också skrivas här


Uppgifter om betyg och kunskapsutveckling är allmänna handlingar och skyddas ej av tystnadsplikt eller GDPR.

Uppgifter om särskilt stöd bör vara framåtsyftande och inte beröra känsliga uppgifter enligt integritetsskyddsmyndigheten Känsliga personuppgifter | IMY

23 kapitlet i Offentlighets- och sekretesslagen bör också beaktas Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk författningssamling 2009:2009:400 t.o.m. SFS 2022:1314 - Riksdagen

 • Spara överlämningsdokumentet
  • För att underlätta det egna arbetet, döp överlämningsdokumentet efter ämne och elevens initialer.
 • Skicka överlämningsdokumenten till den person som ansvarar för att ladda upp i e-tjänsten.

 

Guider

Överlämningsdokument: 

E-tjänst: