Gemensam modell för överlämningar till IM

Projektet IMprove startade ett delprojekt med målet att ta fram en gemensam modell för pedagogiska överlämningar till introduktionsprogrammen i Skaraborg. Detta ska i sin tur leda till att ungdomar på introduktionsprogrammen snabbare tar sig vidare till andra studier eller arbete.

Pedagogiska överlämningar innebär överlämning av de stöd och anpassningar som eleverna fått och även skriftliga bedömningar av elevens kunskapsutveckling i ämnen där eleven inte fårr ett godkänt betyg. I delprojektet överlämningar har vi arbetat med överlämning av elevens kunskapsutveckling.

Syftet var att eleven vid uppstart på introduktionsprogrammen inte ska behöva börja om i de ämnen hen har en pågående kunskapsutveckling. Att skapa en mer sömlös övergång förväntas öka chansen för elever att bibehålla sin motivation samt minska inlåsningseffekter på introduktionsprogrammen.

När elever byter skola finns en risk att information går förlorad, för att undvika det så skulle projektet se över möjligheten att ha en gemensam modell för skolor i Skaraborg som gör att information av hög kvalitet når mottagande skola i rätt tid. Delprojektet handlade både om övergången mellan grundskolan och introduktionsprogram och mellan introduktionsprogram.

Delprojektet som utgick från Skaraborgs Kommunalförbund startade upp i april 2020 och under samma vår genomfördes en kartläggning av hur överlämningsprocessen ser ut i Skaraborg i dagsläget. Intervjuer genomfördes med nyckelpersoner som arbetar med överlämning på grundskola och introduktionsprogram.

Under VT2021 startade vi upp en arbetsgrupp med representanter från Skaraborgs kommuner och fristående gymnasieskolor. Vi arbetade gemensamt för att ta fram överlämningsdokument för elevens kunskapsutveckling och en e-tjänst för digital överlämning av dokumenten. Dessa testades på sju pilotskolor vid övergången till läsåret 21/22, men ska från och med övergången till läsåret 23/24 användas av alla kommuner i Skaraborg vid övergång till introduktionsprogram. 

Under HT22-VT23 knyts säcken ihop och färdig modell levereras från delprojektet.

E-tjänst och överlämningsdokument kan ni hitta här.

Projektledare för delprojektet IMprove Överlämningar var Camilla Stenson.
För frågor om projektet efter avslut kan regional projektledare Sara Holm kontaktas.
Kontaktuppgifter finner du uppe i högra hörnet.