foto på Götakanal med texten Samverkansmodell för kompetensförsörjning

Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg

2018-09-01 till 2022-06-30. En avgörande faktor för Skaraborgs utveckling är att det finns efterfrågestyrd kompetens att tillgå. Klimatomställning, globalisering, teknikutveckling och digitalisering, tillsammans med det faktum att personer med högre utbildning tenderar att lämna regionen, är utmanande och riskerar att urholka arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjning är en ständigt aktuell fråga som många gånger kan uppfattas som komplex. Detta treåriga projekt har haft i uppdrag att ta ett helhetsgrepp för hur ett kompetensförsörjningsarbete kan bedrivas övergripande på skaraborgsnivå i kombination med enskilda branschers eller organisationers behov. Detta arbete har satts samman i en samverkansmodell för att tillgodose långsiktig och efterfrågestyrd kompetensförsörjning. Modellen tillsammans med projektets definition av kompetensförsörjnings begreppet bidrar till att skapa en överskådlighet och begriplighet för hur man kan ta sig an kompetensförsörjningsfrågan på Skaraborgsnivå. I slutrapporten beskrivs projektets genomförande liksom dess resultat och slutsatser. Slutsatserna innefattar åtgärdsförslag till insatser för att samverkansmodellen ska leva och utvecklas vidare efter projekttiden.

Skaraborgs 15 kommuner arbetade tillsammans med Högskolan i Skövde, Arbetsförmedlingen, IDC och bransch sammanslutningar.