Två glada pojkar

Kombinationsutbildningar SFI

2021-04-01 till 2023-02-28. En kombinationsutbildning är en utbildning där studier i svenska för invandrare (sfi)/svenska som andraspråk (sva) kombineras med studier i yrkesutbildning.

Projektet Kombinationsutbildningar SFI är ett projekt som pågår under 2 år där Västra Götalandsregionen är en av fem deltagande regioner. Skolverket är projektägare och driver projektet med hjälp av lärosäten, de fem deltagande regionerna, kommunala vuxenutbildningar och branscher med anställningsbehov. Projektet består av två delar: Dels av en kvantitativ som kvalitativ fas där en nationell kartläggning över befintliga kombinationsutbildningar i Sverige genomförs, samt identifiering och utveckling av en sammansatt metodik för genomförande av kombinationsutbildningar.  Dels en utprovningsfas där fem kommunala vuxenutbildningar får ta del av kompetensutvecklingsinsatser och bidra med erfarenheter in i projektet. För Skaraborgs del är Falköpings vuxenutbildning vår projektverkstad. ​

Syftet är att på nationell nivå identifiera vilka kombinationsutbildningar som är funktionella, adekvata och framgångsrika. ​Men också att utveckla en sammansatt metodik för en kombinationsutbildning som kan integreras i skolsystemet genom ett nära samarbete mellan lärosäten, regioner, huvudmän för kommunal vuxenutbildning och branscher med anställningsbehov. ​

Regionala målsättningar är att öka samverkan och stärka kopplingen mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. ​Säkerställa att utbildningarna utgör ett bidrag till den regionala kompetensförsörjningen och att planering sker i en regional samverkan. ​Samt skapa förutsättningar för att bedriva utbildningar med kontinuitet och flexibilitet. 

Bakgrund/problembild

Behov av att kartlägga och identifiera vilka kombinationsutbildningar som är funktionella, adekvata och framgångsrika.

Syfte

Utveckla en sammansatt metodik för en kombinationsutbildning som kan integreras i skolsystemet genom ett nära samarbete mellan lärosäte, regioner, huvudmän för kommunal vuxenutbildning och branscher med anställningsbehov. ​

Tidsperiod

1 april 2021 – 28 februari 2023

Kommuner som ingår i projektet

Skaraborgs samtliga 15 kommuner som en del av Västra Götalandsregionen under den första fasen medan Falköping går in som en aktiv part i utprovningsfas.

Projektmål

Förbättrad systemstruktur för språkinlärning i syfte att underlätta målgruppens tillträde till yrkesprogram genom att kombinationsutbildningar etableras nationellt som en integrerad lärandeform.

Målgrupp

Nyanlända vuxna med kort utbildning och som har en lång väg till en hållbar etablering på svensk arbetsmarknad.

Aktiviteter/projektidé

En såväl kvantitativ som kvalitativ nationell kartläggning över befintliga kombinationsutbildningar i Sverige. Identifiering och utveckling av en sammansatt metodik för genomförande av kombinationsutbildningar. ​

Förväntade effekter

Språk- och yrkesutbildning kombineras istället för att läsas efter varandra. Detta ger en synergieffekt med ökad kvalitet. Eleven når längre och kommer i arbete på kortare tid samt gynnad språkutveckling. Projektet ska bidra till kompetensförsörjningen både lokalt och regionalt.

Projektparter

Skolverket med hjälp av lärosäten, de fem deltagande regionerna, kommunala vuxenutbildningar och branscher med anställningsbehov. 

Finansiärer

ESF, Europeiska Socialfonden