Hand som håller glödlampa med illustrationer av olika energikällor runt

BEKS

2020-08-01 till 2022-02-28. Utan el stannar Skaraborg. I Skaraborg behövs en betydande ökning av förnybar energi och ett hållbart energisystem. Syftet med projektet var att främja etableringsinsatser och industriell tillväxt genom att kartlägga de strukturer som idag finns i Skaraborgs elnät och se över effektbehovet i delregionen.

Projektet har visat på behovet av att fortsätta arbetet med Skaraborgs långsiktiga elförsörjning. Som exempel behöver arbete med översiktsplaner stärka energiperspektivet i relation till näringslivsutveckling. Att det finns tydliga behov att koppla ihop elnätsplanering, energiplanering och samhällsplanering poängteras i den nationella elektrifieringsstrategin.

Arbetet i projektet, och de slutsatser som drogs, har lett till att Skaraborgs kommunalförbund på flera olika sätt arbetar vidare med energisystemens omställning.

En längre presentation av projektet finns publicerad på webben.

Målgrupp

BEKS syftade till att fördjupa förståelsen av de utmaningar som energisystemen i Skaraborg står inför, samt att förstå hur olika aktörer kan bidra till att flaskhalsar i systemet kan motverkas för att möjliggöra fler etableringar i Skaraborg.

Finansiering och organisering

Projektet drevs av Skaraborg Kommunalförbund, Business Region Skaraborg och Energikontor Väst/Innovatum science park men inkluderade arbetsinsatser från en stor mängd aktörer. Projektet finansierades av Västra Götalandsregionen. Projektet är en del i Västra Götalandsregionens kraftsamling Elektrifiering.

Relaterade projekt

Med utgångspunkt i resultaten från projektet BEKS har ett nytt projekt, SUES-DIGIT, startats 2022.  Projektet har beviljats av FORMAS (forskningsråd för hållbar utveckling) och i ledningen för samverkan finns Högskolan i Skövde, Skaraborgs Kommunalförbund och Innovatum Science Park. Projektet kommer att ha fokus på samhällsbyggnad, energiplanering och nätutvecklingsplaner.

Ett omfattande arbete baserat på projektet har också lett fram till ett politiskt beslut i direktionen om att skapa en energiförsörjningsplan för Skaraborg.