Innovationsslussen

2017-01-01 till 2020-06-30. Skaraborgs Innovationssluss var ett Vinnovaprojekt med syfte att arbeta med, och utveckla, innovationsarbetet i Skaraborgs kommuner. Genom att förändra och utveckla verksamheterna, processer, tjänster och samverkan mellan kommunerna är målet att Skaraborgs kommuner ska stå väl rustade inför framtidens utmaningar.

Inom ramen för projektet har olika kompetensutvecklande aktiviteter genomförts med fokus på att ge kommunernas deltagare kunskap, verktyg och metoder för att arbeta med idéer och hur man genom olika processer kan utveckla dessa till implementerbara innovationer som skapar nytta i kommunernas verksamheter. Under projektperioden har det regionala projektet stöttat Skaraborgs kommuner i idéhanteringsprocessen genom att vara mottagare av idéer och bedömt dessa utifrån nytta, effekter och möjlighet till genomförande.

Tillsammans med Linköpings Universitet har projektet vid tre tillfällen genomfört en Innovationsledarskapsutbildning och som har riktat sig till enhetschefer i syfte att ge dessa förståelse och kunskap kring hur man som chef kan skapa förutsättningar för sina medarbetare att arbeta med innovation. Genom utbildningen har kommunerna givits värdefulla insikter, kompetens och metoder kring hur man kan stödja innovationer och hur lärande på arbetsplatsen kan vara en resurs i innovationsarbetet.

Projektet upprättade också nätverk och förbindelser med aktörer inom både det regionala som det nationella innovationsstödssystemet i syfte att kunna driva idéer framåt genom samverkan.

Resultat från projektets insatser består bland annat av:

-      Ett verktyg för mottagande av idéer samt en process för en första bedömning av dessa
       utvecklades

-      En Innovationskultur har etablerats i Skaraborgs kommuner genom de utbildade 
       enhetschefer under projektets gång

-      En förvaltningsplan för fortsatt drift av projektet arbetades fram och presenterades för 
       Skaraborgs kommunchefer

Projektperiod: 2017-01-01 – 2020-06-30

Länk till projektet hos Vinnova:

https://www.vinnova.se/m/hur-kan-offentlig-sektor-mota-morgondagens-samhallsutmaningar/ideslussar/skaraborgs-innovationssluss/