bild med text, Live, Learn,Love

Fullföljda studier Skaraborg 2.0

2020-10-01 till 2022-03-31. Fullföljda studier Skaraborg 2.0 var ett projekt som syftade till att mobilisera inför nästa steg i Kraftsamling Fullföljda studier i Skaraborg.

Se en inspelning av projektets avslutande spridningskonferens här

Under projektets gång spreds resultat från genomförda satsningar för att främja fullföljda studier och motverka skolmisslyckanden i Utbildning Skaraborgs nätverk och andra samverkansarenor. Dessutom genomfördes dialoger med ett stort antal personer som arbetar inom förskola, skola och verksamheter med barn och unga som målgrupp i Skaraborg. Detta för att få en förankrad och fördjupad bild över vad som görs i Skaraborgs kommuner redan idag, vad som behöver utvecklas vidare och hur det fortsatta utvecklingsarbetet bör genomföras för att möta verksamheternas behov och förutsättningar.

En digital plattform i form av en interaktiv karta utvecklades också, där olika satsningar och arbetssätt inom Fullföljda studier i Skaraborg samlats som en kunskapsbas för att sprida goda exempel. Projektet har resulterat i att Skaraborg är redo för att ta nästa steg i arbetet med fullföljda studier.

Här kan du se den interaktiva kartan.

 

Bakgrund/problembild
I Skaraborg görs och har det redan gjorts mycket bra för att höja andelen elever som når fullföljda studier. I och med projketet fick vi en möjlighet att stanna upp, reflektera och ta omtag i vad vi har gjort och gör, samt vad vi framåt i samverkan i Skaraborg kan och vill göra för att ytterligare öka andelen elever som når fullföljda studier.

Syfte
Mobilisera inför nästa steg i Kraftsamling Fullföljda studier i Skaraborg.

Tidsperiod
Oktober 2020 – mars 2022

Kommuner som ingår i projektet
Skaraborgs 15 kommuner

Projektmål

  • Genom nätverksstrukturen inom Utbildning Skaraborg kartlägga och sprida erfarenheter, goda exempel och utmaningar kring arbetet med Fullföljda studier
  • Skapa en digital plattform där Skaraborgs samlade erfarenheter av arbete inom Fullföljda studier kan delas
  • Utifrån verksamheternas insamlade utmaningar skapa förutsättningar för insatser, projekt och satsningar som möter dessa behov.

 

Målgrupp
Den primära målgruppen var personal inom förskola, skola, de kommunalt aktivitetsansvariga, personer från andra verksamheter som verkar för barn och unga samt relevanta samarbetsparter.

Den sekundära målgruppen var barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium.


Aktiviteter/projektidé
Dialoger med utbildning Skaraborgs nätverk, ungdomar samt andra samverkansparter för att sprida information om tidigare satsningar, samla in goda exempel på arbete som redan görs i förhållande till fullföljda studier, utmaningar verksamheterna ser, samt en bild av hur ett fortsatt arbete i samverkan i Skaraborg kan utformas.

Intervjuer med representanter för Skaraborgs 15 kommuner för att fylla på den interaktiva karta som ska vara ett medel för att sprida goda exempel.

Vad gör vi redan bra i Skaraborg, och vad kan vi göra ännu bättre?


Förväntade effekter
Insatserna kommer leda till att fler barn och ungdomar mår bra, uppnår sin fulla potential och fullföljer sina studier. På sikt leder detta också till en högre utbildningsnivå samt ökad kompetensförsörjning och bättre matchning mot arbetsmarknaden.

 

Finansiärer
Regionala Utvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen
Skaraborgs kommunalförbund

Logotyp Västra Götalandsregionen