Kille som jobbar i fruktavdelning

Prao - praktisk arbetslivsorientering

Prao rustar eleverna inför kommande studie- och yrkesval

Prao är sedan juli 2018 obligatorisk och alla elever ska få minst 10 dagars praktik under årskurs 8-9.

Syftet med prao är att eleven ska få ökade kunskaper om arbetslivet.

Genom prao får eleven större möjlighet att göra ett välgrundat studie- och yrkesval, samtidigt som verksamheten som tar emot eleven bidrar till att sprida kunskap om arbetslivet och även bidrar till framtidens kompetensförsörjning.

En faktor som spelar in i elevens utbildningsval handlar om vad eleven tror sig vilja arbeta med i framtiden, här spelar kunskap om yrkeslivet och arbetsmarknaden en viktig roll.

Under sin praotid får eleven möjlighet att göra något som ”känns på riktigt”, vilket i sin tur kan föra med sig nya tankar och funderingar om vilket område man vill arbeta inom i framtiden.

När praktiken sker i grundskolan kan eleven koppla samman dessa tankar med gymnasievalet och därmed även med sitt framtida yrkesval. Dessutom kan studiemotivationen öka när eleven får förståelse för varför de går i skolan och vad skolgången kan leda till.

Prao ger möjlighet att påverka kompetensförsörjning

De som går i skolan idag är framtidens arbetskraft.

Genom att erbjuda prao till elever får företag och organisationer en fantastisk möjlighet att vara med och förbereda eleverna inför framtiden, men även att förbereda sig för de behov som arbetstagarna kommer ha i framtiden genom att lyssna in ungas preferenser.

Att ta emot en prao-elev ger en möjlighet att stärka det egna varumärket och marknadsföra sig gentemot framtidens arbetskraft men ger även möjlighet till inspiration från eleverna.

Genom att visa eleverna vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden inför deras studie- och yrkesval har den som erbjuder prao även en möjlighet att arbeta för framtidens kompetensförsörjning.

Prao ska vara en integrerad del av undervisningen

Det är upp till skolans huvudman att bestämma hur verksamheten kring prao ska organiseras på den enskilda skolan.

För att eleven ska kunna tillgodogöra sig sina erfarenheter under sin praktiktid är det viktigt att de har ett syfte och mål med sin praktik. Eleven behöver vara väl förberedd inför sin prao, och det är därför viktigt att prao följs upp och integreras i undervisningen.

Skolan ska säkerställa att eleven vid avslutad grundskola kan göra väl underbyggda val inför kommande studier och arbetsliv. Lärarna bör därför koppla prao till sin undervisning för att därigenom ta tillvara på de lärdomar, erfarenheter och kompetenser som prao ger.

Tillsammans med studie- och yrkesvägledare kan lärarna planera för att prao blir en meningsfull aktivitet, som bidrar till att eleven ges förutsättningar att göra väl underbyggda val av fortsatta studier och yrkesinriktning.