Illistration kulturplan

Arbetspaketet Kulturell infrastruktur

Kultur är en oumbärlig del av våra liv i Skaraborg. Genom kultur möts vi, växer och utvecklas. Vår kulturella infrastruktur – från teatrar och museer till bibliotek och konserthus – spelar en avgörande roll i vårt samhälle.

Men det handlar inte bara om fysiska platser. Den inkluderar även organisationer som Skaraborgs läns hembygdsförbund, civilsamhällets engagemang, och folkhögskolor som Billströmska och Vara folkhögskola. Dessa institutioner utvecklar kulturell kompetens och stöder framtida kulturskapare. En stark kulturell infrastruktur är grundläggande för Skaraborgs utveckling och välmående. Genom att investera i kultur skapar vi en levande och engagerande region där både invånare och besökare kan njuta av ett rikt och varierat kulturutbud. 

Kulturell infrastruktur ingår som det tredje arbetspaketet i Projekt steg 1. Under våren har representanter från ideella organisationer, studieförbund, kulturinstitutioner, kulturorganisationer och kommuner över hela Skaraborg samlats till ett rundabordssamtal.

Tillsammans utforskades konkreta steg för att stärka Skaraborgs kulturella infrastruktur och därigenom skapa de bästa förutsättningarna för Skaraborgs invånare att ta del av och skapa kultur. Dialogen var den första av flera, och kommande tillfällen är planerade till hösten 2024.

Aktionsforskning

Inom delen Kulturell infrastruktur finns Aktionsforskning med som en viktig del. Aktionsforskningens mål är att – utifrån ett vetenskapligt grundat arbetssätt – bidra med lärande och utveckling som kvalitativt processtöd som rör organisation, styrning, genomförande och uppföljning samt identifiera målkonflikter och synergier. En aktionsforskare agerar proaktivt genom att förutse framtida situationer, till exempel då ett samhällsbyggnadsprojekt riskerar att inte nå sina mål.

Aktionsforskarens uppdrag kan i ett sådant fall handla om att skapa utrymme för förebyggande åtgärder genom att bistå med stöd för en lednings- och organisationsförändring inom ramen för exempelvis ett hållbarhetsprogram eller en handlingsplan.

Aktionsforskningen innefattar:

  • att delta vid viktiga aktiviteter och möten och att samarbeta med linjeorganisationen
  • att löpande dokumentera hur insatser fortskrider
  • att vara bollplank och ge råd
  • att ha en utvecklingsstödjande ansats genom att kritiskt och konstruktivt skärskåda hur organisationen arbetar med att nå sina mål och ge möjlighet till löpande ändringar genom identifiering av målkonflikter och synergier
  • att kontinuerligt kommunicera aktionsforskningens resultat till organisationen
  • att skapa underlag och rapporter som stöd för hur insatser kan skalas upp och spridas

Aktionsforskningens mål är att bidra med följande utfall:

  • Organisationskultur – systematiserad styrning av lednings- och samverkansfunktioner som understödjer ett inkluderande och effektivt utvecklingsarbete. 
  • Innovationsdriven utveckling – stöd för nya lösningar avhängiga ekonomiska, sociala, kulturella och miljörelaterade faktorer.
  • Robusthet – förutsättningar för att planering, genomförande och uppföljning av organisationens uppsatta mål förverkligas, som är motståndskraftiga över tid.