Asfaltsyta med pilar i olika rikningar. I mitten syns ett par vita skor.

Val för livet

Projektet ska ge unga tjejer och killar ökade erfarenheter från arbetslivet samt metoder för att kunna göra mer medvetna gymnasieval. Målsättningen är fler som fullföljer sina studier, färre avhopp och omval.

Skaraborg står i och inför stora kompetensförsörjningsutmaningar men samtidigt är det allt för många unga tjejer och killar som inte fullföljer sina studier och därför inte etableras inom arbetslivet i rimlig tid. Dagens unga behöver rustas för arbetslivet, och arbetslivet rustas för att verka inkluderande för alla.

Projektet bedrivs genom två olika arbetspaket. Det första paketet innebär att ett organisatoriskt och strategiskt utvecklingsarbete för samverkan mellan skola och arbetsliv förs i alla Skaraborgs 15 kommuner. Inom det andra paketet går ett antal högstadieskolor i Skaraborg djupare in i arbetet genom kunskaps- och kompetenshöjande aktiviteter kring motivation, framtidstro och valkompetens för skolpersonal. Den tidigare beprövade metoden ”SYV-tratten” appliceras och testas i klass 7. Dessutom utvecklas och testas koncept med grupprao och yrkesambassadörer.

Tidsperiod

2023-09-01 till 2026-08-31.

Målgrupp

Den primära målgruppen är tjejer och killar på högstadiet som riskerar att inte fullfölja sina studier. Sekundär målgrupp är skolpersonal samt arbetsgivare som tar emot elever inom prao.

Aktiviteter

Organisatoriskt och strategiskt arbete genom processledning, kunskapshöjande aktiviteter och erfarenhetsutbyten. Utvecklingsarbete genom studie- och yrkesvägledning utifrån det vida perspektivet.

Finansiering och organisering

Projektet finansieras via Europeiska socialfonden (ESF). Val för livet bygger på behov som lyfts fram i projektet Noden för fullföljda studier och det tidigare ESF-projektet Vägledning för livet.

Medfinansieras av Europeiska unionen