Man i glasögon läser i en röd bok

Helhetslyftet

Helhetslyftet är ett projekt som har som mål att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i Sverige.

Under de kommande tre åren kommer kommuner, folkhögskolor och andra aktörer i Västra Götaland att ingå i ett regionalt projekt med fokus på att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i Sverige (person som är medborgare i ett land utanför EU).

Den högre arbetslösheten bland målgruppen beror bland annat på att en del tredjelandsmedborgare har en utbildning och en arbetslivserfarenhet som innebär utmaningar för dem på den svenska arbetsmarknaden. En annan orsak är att befintliga utbildningar inte alltid passar målgruppen. Den högre graden av arbetslöshet hänger också samman med den lägre graden av tillit till samhället.

Projektet kommer att bestå av tre huvudsakliga inriktningar:

  • Förberedande jobbspår
  • Föräldraskapsstöd
  • Kombinationsutbildningar

 

Den övergripande projektledningen sker från Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Kommunalförbund kommer att ha en samordnande roll för delar av inriktningen Kombinationsutbildningar. Kombinationsutbildningar är vuxenutbildningar där svenska för invandrare/svenska som andraspråk kombineras med yrkesutbildning på gymnasial nivå. Fokus för delprojektet är metodutveckling, kommunövergripande samverkan och kompetensutveckling.

Syfte

Syftet med projektet är att genom utbildning som är anpassad till målgruppens behov och som bygger på deltagarnas delaktighet samt kompetensstöd till lärarna, bidra till att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare.

Målsättningarna är att målgruppen når ökade kunskaper i svenska språket, ökad anställningsbarhet där individuella förutsättningar matchar med arbetsmarknadens behov och att utveckla metoder, arbetssätt och samverkansformer för arbetet med integration.

Målgrupp

Tredjelandsmedborgare i Sverige (person med medborgarskap utanför EU-land).

Tidsperiod

1 september 2022 – 31 augusti 2025 (Skaraborgs Kommunalförbund och de kommuner vi samordnar, är aktiva tom 15 juni 2025).

Kommuner som ingår i projektet

Totalt i VG-området deltar tolv kommuner, tio folkhögskolor och sex övriga aktörer så som Kunskapsförbund och Studieförbund med flera.

I den del Skaraborgs Kommunalförbund samordnar ingår Skövde, Tibro, Falköping, Lidköping, Trollhättan, Vänersborg och Strömstad.

Aktiviteter/projektidé

Helhetslyftet satsar på utbildningar som kombinerar studier i svenska med yrkesstudier och andra förberedande insatser för arbetslivet, samt på hälsokommunikation, föräldrastöd och obligatorisk kompetensutveckling för personal som möte tredjelandsmedborgare.

Delen som Skaraborgs Kommunalförbund samordnar inriktar sig på Kombinationsutbildningar kommer fokus på metodutveckling, kommunövergripande samverkan och kompetensutveckling. Kombinationsutbildningar innebär ett nytt sätt att arbeta där språkundervisning och studievägledning måste gå hand i hand med karaktärsämnesundervisning.

Kompetensutveckling erbjuds SFI-lärare, yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare samt APL-handledare. Resultat från pågående Skolverksprojekt Kombinationsutbildningar SFI kommer att appliceras. Dessutom upprättas samverkan med lokala branscher för att säkra tillgången till APL-platser.

Förväntade effekter

De effekter projektet väntas ge är att fler tredjelandsmedborgare är anställningsbara genom bättre språkkunskaper i svenska samt ökad förståelse för hur arbetsmarknaden fungera. Fler tredjelandsmedborgare ska också ha fått sina erfarenheter validerade och en ökad kompetens inom ett yrkesområde som matchar deras förutsättningar.

Fler tredjelandsmedborgare är motiverade till och har ökade förutsättningar för att medverka till sin egen inkludering genom kunskap om samhället, om svensk sjukvård och digitala tjänster, har ökad förståelse för föräldrarollen och samspelet mellan familj, förskola, skola och barnets rätt till delaktighet i frågor som berör dem.

En utvecklad kapacitet och samverkan mellan integrationsansvariga aktörer i olika
samhällssektorer leder till en effektivare integrationsprocess som är flexibel och kan möta olika målgruppers behov. Arbetsgivare har sett målgruppen som en resurs. Förbättrade arbetssätt har utvecklats genom samverkan för att stötta målgruppen att ta välgrundade beslut om sin egen framtid.

Finansiär

AMIF (Asyl-, migration-, och integrationsfonden).