Fem barn, killar och tjejer som står tätt tillsammans och tittar in i kameran

Barn och unga

Ett antal aktiviteter pågår delregionalt i Skaraborg. En aktivitet fokuserar på barn och unga där en person har anställts under ett år (oktober 2020 – december 2022) för att stödja de lokala samverkansgruppernas arbete med barn och unga frågor.

Inom ramen för Handlingsplan för psykisk hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) pågår ett antal aktiviteter delregionalt i Skaraborg. En aktivitet fokuserar på barn och unga där en person har anställts under ett år (oktober 2020 – december 2022) för att stödja de lokala samverkansgruppernas arbete med barn och unga frågor. Tidiga, samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.  

Ett partsgemensamt arbete har genomförts med att ta fram en överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa generellt men också med fokus på god vård för de som vårdas utanför det egna hemmet. Överenskommelsens syfte är att främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses.

Uppdraget fokuserar på:

  • implementering av överenskommelsen Samverkan för barns och ungas hälsa samt  ny SIP-riktlinje utifrån ett barn och unga-perspektiv i Skaraborg.
  • fortsätta arbetet med utökad samverkan genom att vara ett stöd till den lokala Partssamverkan Barn och unga i frågor kring föräldrastöd och tidiga insatser 
  • Fortsätta sprida SAMBU - Samverkan Barn och unga - som är en modell för tidig upptäckt och samordnad nära vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa. Samverkan sker  mellan skola, elevhälsa, primärvård och socialtjänst.
  • Stödja Partssamverkansgrupperna med kartläggning av  befintliga föräldrastödjande insatser