Fem barn, killar och tjejer som står tätt tillsammans och tittar in i kameran

Barn och unga

Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. Tidiga, samordnade och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet.

Inom ramen för Handlingsplan psykisk hälsa pågår ett antal aktiviteter delregionalt i Skaraborg. Ett område har fokus på barn och unga där ett partsgemensamt arbete genomförs i syfte att främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Fokus ligger på att lokalt erbjuda tidiga samordnade insatser, utveckla arbetet med SIP och samverkanskompetens samt föräldraskapsstöd.

Tidsperiod

2020-10-01 till 2024-12-31

Målgrupp

Barn och unga i Skaraborg ska ha nytta av projektets resultat. De som är med i arbetet är verksamheter som har kontakt med barn och unga inom ramen för Vårdsamverkan.

Aktiviteter

Uppdraget fokuserar på:

  • Arbetet fortsätter med att utbilda personal i SIP och samverkanskompetens.
  • Fortsätta arbetet med samverkan genom att vara ett stöd till den lokala Partssamverkan Barn och unga.
  • Fortsätta sprida kunskap om SAMBU - Samverkan Barn och unga - som är en modell för tidig upptäckt och samordnad nära vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa.
  • Stödja Partssamverkansgrupperna med att kartlägga och utveckla det lokala föräldraskapsstödet.

 

Finansiering och organisering

Uppdrag psykisk hälsa finansierar projektet via statsbidrag.

Relaterade projekt

Vi krokar arm med projekt Fullföljda studier och deras arbete då det berör samma område som vårt.

Vi samarbetar även med andra delar i vår aktivitetsplan psykisk hälsa.

Logotyp Vårdsamverkan    
Logotyp Västra Götalandsregionen   Logotyp Västkom