Löpande arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen löpande under året ska:

  • Identifiera och kontakta berörda ungdomar 
  • Skaffa information om ungdomarnas sysselsättning
  • Erbjuda individuellt anpassade åtgärder som i första hand syftar till utbildning
  • Dokumentera insatser och åtgärder på lämpligt sätt
  • Inhämta uppgifter om och föra register över ungdomar i målgruppen som rapporteras till SCB två gånger per år


Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9§ Skollagen. I förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kommunerna får behandla i registret de för över ungdomarna.

Organisering av arbetet
Det löpande arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret bör finnas beskrivet i en kommunal handlingsplan eller arbetsplan.

Arbetsgången kan skilja sig från kommun till kommun beroende på lokala förutsättningar. Det kommunala aktivitetsansvaret är hela kommunens ansvar och olika insatser kan ges av olika kommunala aktörer eller samarbetsparter. Det är ofta skola/utbildning, IFO/ arbetsmarknadsenhet som är den ansvariga förvaltningen för KAA. 

Kommunala handlingsplaner för KAA
Det finns möjlighet att rådgöra med andra samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret i SKAA-nätverket för den som vill ha tips på hur en kommunal handlingsplan för KAA kan se ut. Detta dokument kan också vara ett stöd vid framtagande av en lokal handlingsplan. 

Hemkommunen bör

  1. se till att det finns en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning och en strukturerad handlingsplan för arbetet med aktivitetsansvaret
  2.  identifiera vilka myndigheter och andra aktörer som kan vara aktuella att samverka med inom ramen för aktivitetsansvaret, och 
  3. skapa förutsättningar och ha ändamålsenliga rutiner för samverkan såväl inom kommunen som med berörda myndigheter och andra aktörer. 


För exempel på handlingsplaner se bilaga 1 Handlingsplan Kommunala aktivitetsansvaret Vara.  

Utvärdering och uppföljning
Som en del av kommunens systematiska kvalitetsarbete är det värdefullt att utvärdera arbetet med kommunens aktivitetsansvar utifrån exempelvis:

  1. Hur många deltagare som ingått i aktivitetsansvaret
  2. Vilka aktiviteter som erbjudits och hur de fungerat. 


Se exempel på frågor i bilaga 2 Förslag på utvärderingsfrågor KAA