Framhjulet på en trehjuling och barnfötter på pedalerna

Samverkan vid misstanke om brott mot barn

Här kan du läsa mer om myndigheternas olika roller. Till höger på sidan finns ytterligare beskriving.

Samverkan vid misstanke om brott mot barn  - Handläggningsråd

Misstanke om våld och sexuella övergrepp mot barn kräver i vissa avseenden en särskild handläggning eftersom det samtidigt rör sig om misstanke om brott. Då behövs tillgång till olika slags kompetenser, resurser och en fungerande samverkan där allas yrkesroller och ansvarsgränser är tydliga samt att man hyser respekt för varandras kunskaper.

Barnahus Skaraborg är en verksamhet där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för brott. För mer information följ länken i höger marginal.

Myndigheternas olika ansvar och uppgifter

Socialtjänstens uppgifter

 • Inleda utredning enligt 11 kap. 1§ SoL
 • Bedöma och tillgodose barnets behov av skydd eller stöd på kort och lång sikt
 • Ta ställning till om, och när, polisanmälan ska göras
 • Samordna arbetet med andra myndigheter. Stödja familjen som helhet både under utredningstiden och mer långsiktigt
 • Bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga och barnets behov av insatser

Åklagarens uppgifter

 • Värdera misstanken och besluta om en förundersökning ska inledas
 • Vid behov ansöka hos tingsrätten om en särskild företrädare eller målsägarbiträde för barnet
 • Bestämma hur förundersökningen ska bedrivas och vilka gärningar som ska utredas
 • Vid behov besluta om en rättsmedicinsk undersökning och begära rättsintyg
 • Besluta i åtalsfrågan
 • Driva processen i domstolen

 

Polisens uppgifter

 • Planera och genomföra förhör
 • Planera och genomföra övriga utredningsåtgärder

 

Hälso- och sjukvårdens uppgifter

 • Utreda barnets somatiska status samt bedöma förekomsten av skador och behovet av behandling
 • Utreda och bedöma barnets psykiska ohälsa/psykiatriska symtom
 • Bedöma och tillgodose barnets behov av krisbedömning, psykoterapeutisk eller psykologisk insats
 • Bedöma och tillgodose de vuxnas behov av krisbearbetning och annan behandling

Rättsläkarens uppgift

 • utföra en rättsmedicinsk undersökning och utfärda rättsmedicinska utlåtanden (rättsintyg) på begäran av förundersökningsledaren