Sjuksköterska pratar med äldre man

Webbutbildningar för alla

Här finns genvägar till webbutbildningar som samtliga legitimerade har nytta av att genomföra. Utbildningarna är inom en rad olika områden, allt från hur vi minskar risken för fallolyckor bland äldre till hur vi arbetar för ett inkluderande och normbrytande samhälle.

Webbutbildning Kommunal hälso- och sjukvård Utbildningen riktar sig till legitimerad vårdpersonal. Den är framtagen för att skapa bättre vård för patienterna genom att öka kunskapen om strukturerad information och systematiskt kvalitetsarbete - ICF och KVÅ. Utbildningen tar cirka 60 minuter att genomföra.

Webbutbildning Basala hygienrutiner i vård och omsorg Utbildningen syftar till att öka kunskap om hygien i vården och om hur smittspridning bäst förhindras. Utbildningen tar cirka 30-60 minuter att genomföra.

Webbutbildning SIP för barn och vuxna. Riktar sig till medarbetare som inte har någon eller endast liten erfarenhet av SIP-processen, exempelvis nyanställd eller nyutbildad.

Webbutbildning Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet och den riktar sig till personal inom socialtjänsten samt till personal som arbetar i hälso- och sjukvård. Utbildningen tar cirka 120-180 minuter att genomföra.

Webbutbildning Äldreomsorgens nationella värdegrund Oavsett vilken yrkesroll du har i äldreomsorgen får du i den här webbutbildningen kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete. Utbildningen tar 60-90 minuter att genomföra.

Webbutbildning Personcentrerad vård - för teamet Är teamet redo att genomföra en onlineutbildning som tagits fram av Göteborgs Universitet och som syftar till att öka teamets kunskap om personcentrerat förhållningssätt? I så fall ska ni välja denna kurs! Ni behöver vara 4-6 deltagare från olika professioner, måste kunna träffas fysiskt 4-10 gånger och ha 50 minuter avsatt varje gång. En av er måste också vara gruppledare och få tid att förbereda mötena i viss mån. Redo att köra? Förankra hos chefen först och sätt sedan igång!

Webbutbildning Teamarbete för att undvika fallolyckor Syftet med den här webbutbildningen är att bidra till ökad kunskap om fallprevention samt uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor.

Webbutbildning E-hälsa och Välfärdsteknik Webbutbildningen om e-hälsa och välfärdsteknik ger dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknik är.

Webbutbildning HBTQ Den här webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten. Genom ökad kunskap och diskussion får du verktyg för att förändra strukturer och bli mer normmedveten i syfte att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten.