stetoskop

Nätverk Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

MAS-gruppen består av MAS från respektive kommun i Skaraborg.

MAS-gruppens specialistfunktion behövs främst i vårdsamverkansarbetet för att

  • säkra det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget utifrån varje målgrupp,
  • i kommande vårdprogramsarbeten tillsammans med VGR,
  • vara remissinstans och medverka i framtagande av gemensamma skrivningar för länsövergripande avtal och rutiner, ex HSA, APODOS, Pascal, NPÖ, dokumentationssystem m fl.
  • vara socialchefsgruppens/tjänstemannaberedningens ”förankringsyta” för de frågor i vårdsamverkansarbetet där patientsäkerhet, kompetens- och kvalitetsfrågorna inom hälso- och sjukvården måste beaktas ur ett kommunalt perspektiv. 

 

MAS-gruppen ska representeras i Västkoms/VGR:s ”undergrupper” i det länsövergripande samarbetet  då gränsdragningsfrågorna ska bevakas ur ett patientsäkerhetsperspektiv och för att säkerställa vilken huvudman som är ansvarig för att patienten får rätt vård och behandling.