Söka delprojekt i Strategi Nätverksstaden

För att förverkliga strategi Nätverksstaden finns möjlighet att söka projektfinansiering från en särskild pott pengar hos Tillväxtverket. Alla Skaraborgs kommuner och övriga namngivna parter i strategin har möjlighet att på egen hand eller tillsammans ansöka om egna projekt.

Programmet Hållbar urban utveckling

För att en ansökan ska beviljas ska den bidra till att förverkliga strategi Nätverksstaden och uppfylla regionalfondens mål för programmet Hållbar urban utveckling. Programmet fokuserar på städer och samhällen. Dessa är av särskild betydelse för påverkan och effekter av klimatförändringar. Övergången till hållbara städer och samhällen behöver anpassas och drivas lokalt och regionalt, genom att företag, medborgare, akademi samt ideell och offentlig sektor tillsammans bidrar till en hållbar urban utveckling. En sådan hållbar omställning är viktig för att nå klimat- och miljömål och målet för den regionala utvecklingspolitiken som kopplar an till Europakommissionens gröna giv som är en strategi för att nå klimatneutralitet 2050.

Kommunalförbundets roll

Som huvudägare av strategin har kommunalförbundet en viktig roll i att informera och förankra samt stödja initiativ som bidrar till förverkligandet av strategin. Kommunalförbund stöttar i ansökningsprocessen, så ta tidig kontakt med oss via mötesbokning (se länklista).

I länklistan finns flera verktyg från Tillväxtverket att använda när projekt planeras. Här finns även länk till Strategi Nätverksstaden. Mycket av texterna från strategin går att återanvända i ansökningarna.

Utlysningar Tillväxtverket

Fram till och med 2028 kan projekt pågå. Utlysningar kommer ske två gånger per år. Nästa utlysning pågår mellan 10 sep – 8 okt.

Läs mer om respektive utlysning i länkarna nedan:

Bidra till innovativa lösningsstrukturer i städer

Bidra till ökad digitalisering för framtidens städer

Bidra till hållbar utveckling i städerna genom att stötta små och medelstora företag

Främja av energieffektiv renovering och upprustning i städer

Bidra till städers klimatanpassning och resiliens

Främja cirkulär ekonomi i städer

Främja innovativ mobilitet i städer

Medfinansiering och budgetval

Tillväxtverket bidrar med 40%, resterande 60% behöver finansieras med egna medel eller från annan part. Det som behöver vara klart tidigt är också om kostnadsbudget ska ske utifrån förenklad budget eller faktiska kostnader. Tänk till kring detta från början då det spelar roll för ansökan.

Informationstillfällen

Skaraborgs kommunalförbund bjuder in till öppna digitala informationsträffar för strategi Nätverksstaden Skaraborg

22 augusti - Informationsträff
Generell information om utlysningarna och möjlighet att ställa frågor till Skaraborgs Kommunalförbund om finansiering och strategin 

4 september - Informationsträff TVV 
Tillväxtverket ger information om hur ansökan går till, vad man bör tänka på och möjlighet att ställa frågor till Tillväxtverket direkt. 

Nationell myndighetsplattform

Samverkansplattformen "Svensk modell för hållbar urban utveckling" består av 12 myndigheter som arbetar tillsammans. Samverkansplattformen ger stöd kopplat till de strategier och projekt som beviljats och hålls samman av Boverket. Mer information om plattformen finns på huvudsidan www.hallbarstad.se

Medfinansieras av Europeiska unionen