Direktionsmöte och Rådslag 13 oktober

den 13 oktober, var Skaraborgs Direktion tillsammans med Skaraborgs kommundirektörer och samhällsbyggnadschefer samlade på Hotel Billingehus i Skövde, för årets andra Rådslag.

Dagen inleddes med ett kort direktionsmöte. På agendan var bland annat

Delårsrapport

Förbundets delårsbokslut som visar på ett positivt resultat, de första 8 månaderna av 2023.

Ny slussled Trollhättan

Skaraborgs Kommunalförbund har möjlighet att lämna Samrådsyttrande angående de framtida slussarna i Trollhättan. Direktionen godkände det förslag till yttrande som tagits fram, där vi delar Trafikverkets och Sjöfartsvekets bedömning som förordar en framtida slussled i aternativ nord.

Proposition forskning- och innovationspolitik

Förbundsdirektör Kristofer Svensson berättade att Regeringen för närvarande arbetar med en ny proposition för landets forsknings- och innovationspolitik. Lärosäten, Sveriges forskningsintensiva företag med flera har bjudits in för att lämna underlag till arbetet. Underlag ska vara regeringskansliet tillhanda senast den 31 oktober 2023.

I dialog med bland annat Högskolan i Skövde, AB Volvo, SLU med flera föreslås att Skaraborgs Kommunalförbund ska avge ett eget underlag som stödjer lärosätenas förslag, identifierade behov och utvecklingsambitioner. Dessa ska i möjlig utsträckning samordnas med näringslivets behov, i första hand den del som berör arbetet som samlas inom Omställning Skaraborg.

Förbundets presidium fick i uppdrag att ta fram och lämna in underlag till regeringskansliet.

Efter avslutat Direktionsmöte fortsatte dagen med Rådslag.