Strategi Nätverksstaden

Skaraborgs "Strategi Nätverksstaden Skaraborg" har, som en av fem strategier i landet, godkänts för att kunna söka medel i Tillväxtverkets utlysningar inom området hållbar urban utveckling.

Tillväxtverket meddelade att det skulle komma stora utlysningar (möjligheter att söka delfinansiering för projekt) inom området hållbar urban utveckling. För att kunna söka dessa medel måste först en strategi från regionen/delregionen som ville söka godkännas. Strategi Nätverksstaden Skaraborg lämnades in och är nu en av fem godkända strategier i landet.

Möjlighet att söka utlysningar till nya projekt

Att strategin från Skaraborg är godkänd innebär att Skaraborgs kommunalförbund och kommuner i Skaraborg kan söka de utlysningar som Tillväxtverket offentliggör inom ramen för hållbar urban utveckling, Ett krav för att kommuner själva (eller flera tillsammans) ska kunna söka är att Kommunalförbundet är informerade och att projektet är i linje med strategin.

Utlysningarna möjliggör en medfinansiering från Tillväxtverket. Projekten måste med andra ord finansieras från flera håll.

Strategin bygger på den delregionala utvecklingsstrategin

Strategin från Skaraborg bygger på målsättningarna i den delregionala utvecklingsstrategin (DRUS 2030). Projekten man nu kommer att söka medel för att genomföra är sådana som identifierats som nyckelprojekt inom arbetet Omställning Skaraborg.

Förstudien till strategin och den första ansökan till Tillväxtverket gjordes av Skaraborgs kommunalförbund med hjälp av RISE (Research Institutes of Sweden). Ett antal intervjuer och flera större workshops med tjänstepersoner från olika förvaltningar från Skaraborgs kommuner deltog i arbetet med att jobba fram arbetssätt och fokusområden. Näringslivet har representerats av samordnande organisationer såsom IDC (Industrial Development Center) för tillverkningsindustrin och Business Region Skaraborg. Platsbesök och gruppintervjuer har genomförts med kommuner som inte haft möjlighet att delta i större work shops.