Initierad
Pågående Här är vi nu
Avslutad

SOLA

Vårt språk-och litteraturprojekt fortsätter att utvecklas inom förskolan men även i förskoleklasserna och har nu påbörjats i både årskurs 1-3 och på fritidshemmen. Vi ser mycket positiva effekter av arbetet redan nu. Utlåningen av barnböcker på biblioteket har ökat, vilket vi ändå får säga är banbrytande mot resten av Sverige där de flesta bibliotek tappar i sin statistik. Språkets betydelse i samhället ökar. I skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort ställs allt högre krav på förmågan att ta emot och ge muntlig och skriftlig information.

Genom att stärka och utveckla personalens kunskaper i området språkutveckling uppnår vi ett medvetet, språkutvecklande arbetssätt som gör skillnad för barn och unga.

Vi har valt att lägga mycket fokus på litteratur då forskningsstudier visar att litteratur och högläsning är ett mycket kraftfullt verktyg för att utveckla barns/elevers språk. Chanserna att barn och elever själva blir läsare ökar och högläsning har därtill stor betydelse för kommande läsförståelse. Högläsning tränar uppmärksamhet, koncentration och ger ett grundläggande ordförråd.

Att ha ett fullgott ordförråd och en väl utvecklad läsförståelse är fundamentalt för allt lärande. Att få lyssna till högläsning skapar därtill trygghet, närhet och gemenskap. 

Genom SOLA skapar vi goda förutsättningar för alla barn och elever att utveckla sina språkliga förmågor och sitt intresse för litteratur.

Arbetet vilar på en vetenskaplig grund och utgår från våra läroplaner.