Initierad
Pågående Här är vi nu
Avslutad

Trygghetsskapande rastaktiviteter

Projekt med stöd från Skolverket kring trygghetsskapande rastaktiviteter. Detta projekt syftar till att vara ett främjande och förebyggande arbete för att våra elever ska känna trygghet i skolan. Det finns en tydlig koppling mellan en god studiemiljö och låg förekomst av kränkningar. Att elever känner sig trygga och trivs i skolan är inte heller bara ett mål i sig utan en förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig.

För att eleverna ska våga göra sina röster hörda och vara aktiva i klassen och skolan behöver det vara en trygg skolmiljö som uppmuntrar till samarbete. Varje elev behöver också känna att hen är en viktig del i klassen och i skolans gemenskap. Då ökar viljan att samarbeta både inom klassen och över klass- och åldersgränser.