SAMBU

SAMBU - Samverkan Barn och Unga.

SAMBU är en modell för tidig upptäckt och samordnad nära vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa. Samverkan sker mellan skola, barn- och elevhälsa, primärvård och socialtjänst.