Närvaroteam Tidaholm

Teamet ska ge barn som har en problematisk skolfrånvaro möjlighet till individanpassat stöd för en trygg tillbakagång till skolan.

I skolan ska barnen kunna må bra och uppleva studiero. Investeringens syfte är att genom att förbättra närvaron i skolan för barn med en problematisk frånvaro skapa goda effekter för förbättrad måluppfyllelse och att samtidigt skapa förutsättningar för dessa barns utveckling inom grundskola, gymnasium och senare arbetsliv.

Målet med projektet är att minska skolfrånvaron för så många som möjligt i målgruppen. Meningen är att de genom riktat stöd och förbättrad samordning av insatser ska känna sig trygga att återvända till skolan för att fullt ut fortsätta sin skolgång.

Arbetet har också haft fokus på främjande, förebyggande, inkluderande insatser och en ökad grad av tillgänglighet för alla elever. Riktningen i arbetet är att gå från ett mer individinriktat och åtgärdande arbete till ett arbete som är främjande på grupp- och organisationsnivå. 

Från att till en start bara innefatta arbete med elever inbegriper målgruppen senare också vårdnadshavare och personal inom skolan. Detta med anledning av att teamet snart drog slutsatsen att det inte är fruktbart att endast arbeta med eleven, utan också med de sammanhang elever verkar i och de relationer elever är en del av.

En annan viktig aspekt är samverkan med socialtjänst och ungdomsmottagning.