Före Bornholm

I Skara kommun finns Före Bornholmsmodellen med som en del i det språkutvecklande arbetssättet i förskolan.

Skara kommuns förskolor har använt Före Bornholmsmodellen sedan många år tillbaka men har nu gjort ett omtag. Under hösten 2020 genomfördes en kompetensutveckling för alla pedagoger i förskolan där Ann-Christina Kjeldsen, Åland, fanns med via länk och berättade om den 10-åriga forskningsstudie som hon gjort och som visar långsiktiga effekter av systematiska språklekar i förskolan. Ann-Christina Kjeldsen berättade att både normalläsande elever och elever som i förskoleåldern bedömts med risk för läs- och skrivsvårigheter drog nytta av interventionen. Att förskolan arbetar strukturerat och kontinuerligt med tidiga insatser som Bornholmsmodellen är avgörande för barn som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.

Även Anna Strid, Nacka kommun, var inbjuden som föreläsare ht 2020. Anna Strid berättade om hur materialet Före Bornholmsmodellen kan användas – språklekar i förskolan för att skapa goda förutsättningar för våra barn att bli goda läsare och skribenter.

Anna Strid berättade att förskolan kan göra stor skillnad då vi där kan erbjuda en skriftsspråksvänlig miljö och en genomtänkt pedagogik när det gäller språk-, läs- och skrivstimulans. Genom att använda leken som verktyg och arbeta medvetet och strukturerat med språksamlingar 3–5 dagar i veckan kan förskolans pedagoger skapa förutsättningar för varje barns framgångsrika lässtart och utveckling.

I Skara kommun köptes boken ”före Bornholmsmodellen” in för att alla pedagoger ska ha tillgång till den. I boken kan pedagogerna läsa teoretiskt om barns språkutveckling, hur vi lär oss språk i ett socialt samspel och om högläsningens betydelse. I boken finns också färdiga språksamlingar där sånger, ramsor, språklekar syftar till att utveckla barns språkliga medvetenhet. Även de högläsningsböcker köptes in som finns med i före Bornholmsmodellen och som pedagoger och barn har boksamtal runt om. Många förskolor bygger också upp lekmiljöer där barnen kan leka till exempel ”bockarna Bruse” som de först läst tillsammans och har en gemensam förförståelse runt. Att även använda konkret material gör att barnen än mer förstår och följer med i sagor och berättelser.