Project Support

Project Support

Project Support är ett program utvecklat i USA som riktar sig till våldsutsatta föräldrar med barn i åldern 3-9 år som upplevt våld i familjen och har beteendeproblem. Programmet passar föräldrar som bor i skyddade boenden eller befinner sig i andra situationer där våldet har upphört.

Syftet med programmet är att stärka föräldern i sin nya situation, men också ge stöd i föräldraskapet och där med stötta barnet och minska barnets problembeteende.

Project Support är en individanpassad insats där föräldern genomgår programmet under så lång tid som behovet finns. Generellt brukar träffarna äga rum vid 20-25 tillfällen med ett regelbundet intervall (ungefär en gång i veckan). Programmet ges i det egna hemmet. Halva tiden av träffen ägnas åt socialt och emotionellt stöd, exempelvis att ge föräldern kunskap om våldets påverkan och stöd vid ekonomiska svårigheter. Den andra halvan av tiden får föräldern träna på nio specifika föräldrafärdigheter. Dessa är; aktiv närvaro, beröm, lyssna och trösta, visa extra uppskattningar, belöningar, tydliga instruktioner, tillrättavisa och avleda, vänta-ny chans, borttagande samt paus.

Programmet erbjuds i dagsläget inte i digital form.