Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel

Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel

KIBB riktar sig till familjer med barn 3-17 år där fysisk barnmisshandel har förekommit och där barnet ska fortsätta träffa den våldsutövande föräldern. Syftet med programmet är att hjälpa föräldrar att sluta använda våld och istället lära sig positiva föräldrastrategier samt att ge barnet möjlighet att bearbeta sina upplevelser av våld.

Målet är att samspelet mellan barn och föräldrar och barnets anknytning ska förbättras efter programmets avslut.

KIBB bedrivs i öppenvården med en träff i veckan om 1-1,5 timmar. Barn och föräldrar samtalar enskilt med behandlaren under delar av behandlingen. Varje session avslutas med att familjen är samlad. Den gemensamma tiden förlängs successivt allt eftersom behandlingen fortskrider och barnet känner sig tryggare med sin förälder.

Behandlingen följer en strukturerad behandlingsmanual med särskilda teman varje vecka, exempelvis effekter av våld, föräldrastrategier för att hantera ilska och aktivt lyssnande. KIBB innehåller fyra faser som tillsammans tar ca 16 veckor att genomföra. Våldet och föräldrarnas strategier är i fokus under hela behandlingen.