Child Parent Psychotherapy

Child Parent Psychotherapy

OBS! Detta föräldrastödsprogram erbjuds av BUP och erbjuds därför alla aktuella individer i Skaraborg. CPP riktar sig till barn i åldern 0–6 år med erfarenhet av svåra livshändelser och deras omsorgspersoner. Syftet med programmet är att minska posttraumatisk stress hos barnet, stödja reparation av barnets trygghet och tillit i relation till föräldern samt främja och stödja föräldrafungerande.

Programmet består i snitt av 25 terapisessioner, men antalet varierar mellan 10-50 sessioner beroende på omständigheterna. Den inledande delen av programmet där en kartläggning och bedömning genomförs, är möjlig att genomföra digitalt. 

Den teoretiska grunden i CPP är integrativ och utgår bland annat från psykodynamisk utvecklingspsykologi och teorier om anknytning, trauma och kognitiv beteendeteori (KBT).