E-råd Skaraborg

E-råd Skaraborgs bildades 2013 och är en beredande grupp till Kommunchefsnätverket.

SKR skriver i sin handlingsplan från 2019 "Utveckling i en digital tid - en strategi för grundläggande förutsättningar"

”Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar hela samhället. Digitalisering ska förstås som arbetssätt, processer och beteenden som förändras i snabb takt med stöd eller på grund av ny teknik och datadriven utveckling.

Digitalisering medför också möjligheter för individer, verksamheter och system att inhämta, utbyta och analysera information på helt nya sätt. Det krävs därför ett gemensamt grepp för att lösa vår tids utmaningar på ett hållbart sätt, där få områden enbart kan lösas lokalt.

För att ta vara på den digitala utvecklingen till fullo behövs en ökad samordning och samverkan mellan kommuner, regioner, myndigheter och näringsliv. Administrativa gränser behöver överbryggas för att erbjuda en sammanhållen service som utgår från invånarnas och medarbetarnas perspektiv.”

För att möta de ovan beskrivna möjligheterna och utmaningarna ser Skaraborg det som nödvändigt att fortsatt skapa samverkans och dialogmöjligheter mellan kommunerna, men även mot olika samverkansaktörer så som VGR och myndigheterna. Här fyller eRåd Skaraborg ett viktigt syfte i att prioritera och sortera inkommande frågor utifrån ett samverkansperspektiv.

Syfte

E-råd Skaraborgs syfte är att hjälpa kommunerna med digitaliseringen genom att:

 • Prioritera frågor kopplade till digitaliseringen
 • Sortera frågor kopplat till digitalisering ur ett samarbetsperspektiv, dvs lokalt, regionalt eller nationellt.
 • Utgöra ett nav mellan Kommunchefsgruppen och Digitaliseringsnätverket

Mål

 • Enklare vardag för Skaraborgs invånare och företag
 • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 • Högre kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten i Skaraborg
 • Främja gemensamt arbete och gemensamma satsningar för hela Skaraborg

Ansvar

Utifrån styrdokumenten bryta ned och ta fram förlag slag på områden inom digitalisering som kommunerna i Skaraborg bör prioritera och samverka kring.

E-rådets funktion är att bereda och planera strategiska frågor kopplat till digitalisering som man med fördel arbetar övergripande med. KC-gruppen kan ge uppdrag inom området digitalisering till E-rådet.

Digitaliseringsnätverket kan föra upp frågor till E-rådet för att få en ytterligare belysning av olika frågor och eventuell vidare hantering i KC-gruppen.
 
Frågor som dyker upp från andra samverkansnätverk t ex chefstjänstemannanätverk och som har en kommunövergripande prägel lyfts till E-rådet för dialog och fortsatt hantering.

Minst en representant i E-råd Skaraborg bör vara med i det nationella arbete som bedrivs på SKR, Inera eller annat riksdagsdepartement för området Digitalisering.

Minst en representant i E-råd Skaraborg bör vara med i det regionala Digitaliseringsrådet som bedrivs av VGR tillsamans med bland annat Västra Götalands kommuner

Minst enrepresentant i E-råd Skaraborg bör vara med i SSVIT (Strategisk styrgrupp för samordnad IT-utveckling i Västra Götaland)

MInst en representant i E-råd Skaraborg bör vara med i SITIV (Styrgrupp IT i Väst)

Representanter i E-råd Skaraborg

 • Minst två kommunchefer/kommundirektörer från kommuner tillhörande Skaraborg  utses på kommunchefsgruppen. En av valda kommunchefer/kommundirektörer ska vara representerade i kommunchefsgruppens beredning. Den kommunchef som har ansvar för digitaliseringsfrågor i KC-gruppen ska vara representerade i E-råd Skaraborg.
 • Beredningsgruppen för Digitaliseringsnätverket
 • E-samordnare och verksamhetsutvecklare på Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skaraborgs Kommunalförbunds förbundsdirektör


Nuvarande representanter

Tomas Fellbrant, kommundirektör Skövde kommun

Eva Thelin, kommunchef Tidaholm kommun

Fredrik Edholm, IT-chef Skövde kommun

Lars-Gunnar Rask, IT-chef Lidköpings kommun

David Olsson, IT-chef Tidaholms kommun

Maria Nilsson, Digitaliseringsledare,  Mariestad, Töreboda, Gullspång

Adam Krantz, Utvecklingsledare E-hälsa, Skaraborgs Komunalförbund

Kristofer Svensson,  Förbundsdirektör, Skaraborgs Kommunalförbund