ritad modell av SIP processenn

Utbildningssatsning kring SIP (Samordnad Individuell Plan)

SIP, samordnad individuell plan, är det verktyg som lagstiftaren ålägger verksamheter inom kommuner och regioner att erbjuda den enskilde då individen behöver båda huvudmännens insatser och de behöver samordnas.

En SIP ska säkerställa att den enskilde individens behov blir tillgodosedda ur ett personcentrerat perspektiv och att det blir tydligt vem som ansvarar för vilka insatser. En SIP är ett kraftfullt verktyg för samverkan där vi gemensamt kan möta den enskildes behov utifrån vad som är viktigt för hen.

I Västra Götaland  är en reviderad, länsövergripande riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP) nu klar - den tydliggör arbetet med hur och när vi som professionella aktörer ska erbjuda den enskilde en SIP. Nu är det dags att stärka oss i det arbetet, det sker därför en satsning under våren på att utbilda våra medarbetare i alla våra verksamheter som ingår i Vårdsamverkan Skaraborg.

Mer information om SIP i Skaraborg – material, nyheter med mera,  går att hitta på Vårdsamverkan Skaraborgs hemsida. Önskar du anmäla dig till utbildningen finns länk här.