Rapport: Kompetensförsörjning i Skaraborgs tillverkande industriföretag

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnav Skaraborg stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i Skaraborg. Idag presenteras den första delrapporten kring industriföretagen i Skaraborgs framtida kompetensbehov.

En prognos utifrån intervjuerna visar att efterfrågan av nya medarbetare i Skaraborg kommer att öka med 10–15 %. Majoriteten av företagen som intervjuats har svarat att de upplever brist på arbetskraft och har svårigheter kring nyrekrytering. Kompetensbrist finns speciellt identifierat inom CNC, produktionsteknik, automationsteknik, och underhåll.

Det finns också ett behov att vidareutbilda befintlig personal inom berört kompetensområde. I rapporten listas ett antal av de efterfrågade kompetensområdena. Behoven är varierande och innefattar allt från underhåll och processteknik till arbetsmiljö och digitalisering.

Företagen uppger generellt att de har en låg kunskap om utbildningssystemet för vuxna, efter ordinarie grundskola och gymnasieskola, och att det finns behov av Kompetensnavet som en mäklande funktion.

- Rapporten ger en tydlig signal till utbildningsystemet om vilka utbildningar vi behöver fokusera extra på kommande år, säger Johan Lindell, projektledare för Kompetensnav Skaraborg.

Detta är den första delrapporten kring behovsinventeringen av industrins kompetensbehov och utgår från intervjuer med 28 industriföretag i Skaraborg. Uppdraget påbörjades under slutet av 2022 och i denna rapport finns resultat fram till och med första halvan av 2023 med. Arbetet fortgår och fler delrapporter ska produceras.

Om Kompetensnav Skaraborg

Kompetensnavet drivs av Skaraborgs kommunalförbund och är ett projekt med start 2022 och avslut våren 2025. Projektet finansieras till 90% av Västra Götalandsregionen och 10% av delregionala utvecklingsmedel (DRUM). Målsättningen är en permanent verksamhet efter projektets avslut.

Mer om projektet går att läsa på sidan Kompetensnavet.