Politikerkonferens Utbildning Skaraborg

Torsdagen 29 februari samlades drygt 45 politiker och skolchefer från Skaraborgs kommuner för gemensam kompetensutveckling och dialog. Torbjörn Sandén, PeD, Åbo Akademi, föreläste under förmiddagen kring temat ”Att leda utbildning – en balansgång mellan förutsättningar, krav och förväntningar”.

Torbjörn presenterade om utbildningens förändrade förutsättningar i Finland och Sverige och frågeställningarna som lyftes var bland annat

- Varför faller resultaten i kunskapsmätningarna?

- Är vi/ni på rätt väg?”

Under eftermiddagen var fokus på Fullföljd utbildning samt Utbildnings roll i samhällsomvandlingen. Susanne Sandgren och Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund, presenterade om Skaraborgs Kommunalförbund och den samverkan som sker i Skaraborg. Bland annat berättade de om Utbildning Skaraborgs samverkansstrategi som politiken antagit och hur den borgar för organiserad samverkan för utveckling som gynnar alla barn och elever i Skaraborgs kommuner. Susanne berättade vidare kring Fullföljd utbildning och vilka insatser som görs för att öka andelen elever som fullföljer sina studier.

Ana-Maria Stridsberg Deliv, skolchef Skellefteå, berättade om utbildnings roll i den extraordinära samhällsomvandling som just nu sker i Skellefteå i och med etableringen av en batterifabrik. Ana-Maria berättade om utmaningar de stött på och gav konkreta exempel på hur de tagit sig an dem. Katarina Lindberg och Anneli Alm, representanter från skol- och utbildningscheferna berättade om höstens läranderesa till Skellefteå och vilka lärdomar de tagit med sig därifrån.

Dagen kännetecknades av ett gemensamt engagemang och en stark vilja att skapa de bästa förutsättningarna för Skaraborgs barn och unga.