Kim Olsson

Mall för Plankostnadsavtal

Arbetsgruppen Skaraborgsbenchen har arbetat fram en mallen för Plankostnadsavtal. Mallen möjliggör att Skaraborgs kommuner agerar professionellt genom att vara juridiskt korrekt och innehåller samma delar som ska och bör regleras parterna emellan i ett plankostnadsavtal.

Tidigare använde många kommuner sig av olika former av plankostnadsavtal för att ta ut ersättning för ett detaljplanearbete. Denna nya mall fungerar som ett stöd i det arbetet. När en detaljplan tas fram av en extern part behövs avtal mellan kommunen och den andra parten, ett plankostnadsavtal.

"Mallen för plankostnadsavtal underlättar för såväl kommun som exploatör genom att exploatörsdrivna detaljplaner hanteras mer enhetligt i Skaraborg. Mallen möjliggör också att Skaraborgs kommuner kan agera professionellt genom att vara juridiskt korrekt och innehåller delar som ska och bör regleras parterna emellan i ett plankostnadsavtal." - Kim Olsson, Plan- och bygglovschef Tibro kommun

Det är arbetsgruppen Skaraborgsbenchen som har arbetat fram mallen. Arbetsgruppen består av tjänstepersoner inom plan samt mark- & exploatering från Skaraborgs kommuner. Skaraborgs kommunalförbund är sammankallande.