Innovationer och effektiviserande metoder ska bidra till att minska kompetensbrist i skola och vård

Behovet av att hitta rätt kompetens i offentlig sektor är i dag vår största arbetsmarknadsutmaning. Därför beviljar miljö- och regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen 14,8 miljoner kronor till sex projekt som ska förbättra kompetensförsörjningen i offentlig sektor. Två av dessa projekt i Skaraborg.

- Med de här insatserna mobiliserar vi ett brett antal aktörer som i samverkan kommer ta fram nya arbetssätt för att möta behovet av kompetens inom välfärden i Västra Götaland. Projekten ska leda till bättre användning av resurser och arbetstid men också höjd kvalitet inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård samt skola, säger Madeleine Jonsson, (MP) ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden.

De nätverk som Skaraborgs Kommunalförbund haft dialog med för att säkerställa verksamheternas behov är HR-chefer, Skol- samt Socialchefer i de 15 kommunerna. Men även Vård- och omsorgscollege för vårdprojektet samt för skolprojektet verksamhetsnära funktioner såsom grundskolechefer, förskolechefer samt -rektorer från några av kommunerna

Två projekt till Skaraborg

Framtidens vård: attraktion, kvalitet och smarta lösningar
Det övergripande syftet med projektet är att på ett mer effektivt sätt utnyttja befintliga resurser för att bibehålla och utveckla en god kvalitet för såväl brukare som vårdens medarbetare och arbetsplatser. Kunskap och engagemang blir därför viktiga drivkrafter i genomförandet i syfte att bättre tillvarata befintlig välfärdsteknologi samt skapa attraktion till vårdsektorn. För ökad attraktion till vårdens utbildningar, yrken och arbetsplatser behöver befintliga platser och testmiljöer i Skaraborg utnyttjas och utvecklas för att skapa ett så kallat skyltfönster för vården och dess möjligheter. Genom att sammanföra kunskap inom vård och digitalisering kan nya tillämpningsområden identifieras. Exempelvis skulle virtuella vårdmiljöer och situationer kunna skapas i tränings- och fortbildningssyfte men också för att attrahera framtida medarbetare.

Kompetenstrappa: förskola och fritidshem
Skaraborg står inför stora kompetensutmaningar, inte minst inom kommunernas förskole- och fritidsverksamheter. Projektet skapar en skaraborgsgemensam standard för titulering inom kommunernas förskoleverksamheter genom en kompetenstrappa. Detta skapar ett högre söktryck, tydlighet inom verksamheterna och möjligheten att rekrytera och utveckla personalen i verksamheterna. Vidare skapas förståelse för behoven inom fritidshemmen givet nya lagar gällande nya krav på utbildning inom verksamheterna. Det ger kommunerna en förståelse för nödvändiga förutsägningar och åtgärder för att säkra en fortsatt god kvalité inom verksamheterna. Resultatet i detta projekt lägger därmed grunden för att på sikt kunna skapa en anpassad kompetenstrappa även för fritidshemmen. Sammantaget bidrar projektet till att både rekrytera, utveckla och behålla personal, men även att skapa hållbara arbetsplatser och skapa kvalitet i verksamheten.