Det är här det händer!

Det händer så mycket spännande nu och det händer i Skaraborg. Den tillväxt och gröna omställning som vi eftersträvat i så många år har vi nu chans att genomföra. Låt oss ta den chansen!

I Skaraborg finns en vilja att samverka och en kultur och struktur som stödjer det, vilket är en viktig utgångspunkt nu när vi ska gå från ord till handling. Vi behöver hjälpas åt, peppa och stötta varandra för att få saker att hända lite snabbare, lite mer kraftfullt och skapa mod att göra sådant som vi inte tidigare gjort. Det kommer inte alltid vara enkelt och ingen kommer klara att göra det ensam. Tillsammans kan vi åstadkomma en stark förändringskraft i Skaraborg som gör att vi kan nå riktigt långt.  

Inom Omställning Skaraborg är målsättningen att stärka den skaraborgsgemensamma utvecklingsagendan och kraftsamla för att nå våra fastställda mål enligt den delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030. Med fokus på den industridrivna gröna omställningen och de behov och konsekvenser som den ger upphov till har vi nu konkreta planer för vad vi ska åstadkomma under 2024.

Arbetet ska bidra till att öka den kommungemensamma förmågan att stärka, samordna och driva prioriterade insatser inom:

  • Gemensam samhällsplanering för att säkerställa bostadsförsörjning, energiförsörjning, infrastruktur och kollektivtrafik
  • Nyetableringar, följdetableringar och expansion av befintliga företag
  • Kompetensförsörjning och kompetensomställning utifrån nuvarande och kommande behov
  • Främjande insatser inom platsutveckling, som inflyttarservice, kommunikation, marknadsföring såväl som kultur och fritid
  • Social hållbarhet med fokus på trygghet, inkludering och folkhälsa
  • Fördjupad strategisk samverkan och finansieringsmöjligheter för att klara omställningen

 

Aktiviteter för 2024 inom respektive område beslutades i kommunalförbundets direktion i januari och nu är det fullt fokus på genomförande. Flera olika verksamheter inom kommunerna kommer att vara delaktiga, vilket är en förutsättning för att nå det resultat som krävs för att klara omställningen. Ett flertal aktiviteter sker även i nära samverkan med olika myndigheter, lärosäten, organisationer, näringsliv och enskilda aktörer, vilket är en annan viktig förutsättning för framgång. Det känns otroligt motiverande att vi nu har en gemensam bild av vad som ska genomföras och goda förutsättningar för samverkan, där alla kommer få möjlighet och behövas för att vi ska lyckas.

Nils van der Poel beskrev under skolledarkonferensen den 13 mars. För att nå ett mål och ta sig till en ny önskvärd plats behöver man lämna den plats man befinner sig på och ge upp vissa saker där, annars når man samma resultat. Vad behöver vi lämna bakom oss? Att ta sig till den nya platsen är inte alltid enkelt, så ett visst mått av motivation krävs och belöning kan underlätta, i hans fall var det smågodis.

Vad får dig motiverad och vad är ditt smågodis?